Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:030-8779344

Genezen en bloeien in Gods Liefde!
  
Nieuw! video cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving
Archief
Behandeling

Spiritualiteit en Zingeving.
Vrede met God.
Vrede met jezelf.
Innerlijke rust.
Relaties.
Opruimen blokkades.
Burn-out.
Depressie.
Chronisch ziek.
Komen in je kracht.
Balans in business.
Lovefulness.
Onzekerheid.
Seksualiteit.
Angsten.
Mensenvrees.
Verslaving.
Verwerken trauma’s.
Hooggevoeligheid.
Paranormaal.
Energetisch genezen.
Holistisch genezen.
Handoplegging.
Doop in Heilige Geest.
Gaven Heilige Geest.
Horen van stemmen.
Entiteiten.
Bevrijding.
Reiniging.
Vrij zijn.
Worden wie je bent.
Bovennatuurlijke ervaringen.
Zinvol leven,
Zinvol sterven.
Vruchtbaar leven.
Vergeven.
Bijna dood ervaring.
Leef je droom.
Leren genieten.
Leren liefhebben.

Robert

Van (wan)hopen naar vertrouwen

Soms merk ik dat mensen zo krampachtig naar de oplossing zoeken en zich daarin helemaal vastklampen dat ze niet meer toekomen aan het leven in het hier en nu en leren omgaan met hun probleem die in sommige gevallen nooit opgelost gaat worden. Het leven wordt geleefd in het hier en nu dwars door het lijden heen.
Leren omgaan met het nu is de levensles en daarin groeien in Liefde. Leven in de hoop op verandering stagneert onze groei. Juist het omarmen van de levenslessen van het proces zelf en het leren aanvaarden van het onvolmaakte nu help ons te groeien in liefde en geloof en vormt ons karakter naar Gods beeld.
Sommige mensen blijven een leven lang hopen op een oplossing die nooit gaat komen en vergeten te leren leven met de beperking van het leven zelf.
Sommige mensen weten zo zeker dat God hen gaat helpen dat ze bang zijn hun onzekerheid te benoemen waardoor er een krampachtig hopen ontstaat waarin angst, spanning, frustratie, diepe woede en boosheid, teleurstelling en twijfel diep verdrongen wordt.
Dit zeker weten is geen echt geloof maar een krampachtig vastklampen aan iets wat ze niet kunnen en willen loslaten.
Het weigeren de hoop op te geven komt niet voort uit een vertrouwen maar uit angst. Dat is een groot verschil. Er is een menselijke krampachtige niet waarachtige hoop en een hoop in vertrouwen op God die rust en vrede geeft.
Jezus nodigt je uit om je probleem los te laten in vertrouwen. Durf je krampachtig hopen los te laten en durf te aanvaarden dat de weg wellicht anders gaat dan jij had gehoopt maar niet anders dan dat God heeft bedoeld voor je.
God houdt meer van jou dan dat jij van jezelf houdt. God weet beter wat goed voor je is dan dat jij het zelf weet.
Juist het loslaten in vertrouwen en overgave geeft diepe bevrijding, rust en vrede.
God is Liefde. In de Liefde is geen angst. Je bent zo veilig in Gods armen. In Zijn armen is meer liefde en veiligheid dan jij zelf kunt bewerken door je krampachtig vastklampen aan iets wat je graag wilt maar wellicht helemaal niet Gods plan is met je leven.
Het feit alleen al dat je angstig bent om je hoop los te laten betekent al dat je niet veilig in Gods armen bent.
Laat je menselijk krampachtig hopen los en kom in de armen van je hemelse Vader. Laat Zijn armen je omringen en je dragen en je daarheen brengen waar je het gelukkigst zult zijn zonder Hem voor te schrijven hoe dat geluk er uit moet zien. God kent de wensen van je hart en neemt die serieus. Ze zijn veilig in Zijn hand.
Soms zitten we zo vast aan onze wil dat er geen ruimte meer is voor Gods wil. De enige weg naar vrijheid is dan loslaten en kiezen voor vertrouwen op Gods Liefde boven die van jezelf.
Lukas 6:37 laat los en gij zult losgelaten worden.
Jesaja 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.
Lukas 22:42 Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Zelfgenezing en zelfbevrijding

Je kunt jezelf genezen en bevrijden door het nemen van een besluit.
Veel mensen blijven hun leven lang zoeken naar genezing en proberen van alles maar vinden geen genezing.
Anderen worden op wonderlijke wijze genezen of vinden een natuurlijke weg tot genezing wat niemand had verwacht.
In de Bijbel staan veel verhalen van mensen die zelf het initiatief hebben genomen om te genezen. Een mooi voorbeeld daarvan is de bloed vloeiende vrouw.
Mattheus 9:20 Onderweg naderde Hem van achteren een vrouw, die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Zij boog zich voorover en raakte de kwast van Zijn mantel aan. 21 Zij dacht: “Ik hoef alleen maar Zijn mantel aan te raken, dan ben ik genezen.” 22 Jezus keerde Zich om en zag dat zij Hem had aangeraakt. Hij zei: “Wees gerust. U bent genezen door uw geloof in Mij.” Sinds dat moment was de vrouw gezond.

Deze vrouw nam een besluit om haar genezing te halen bij Jezus. Ze nam risico. In de joodse cultuur was een bloed vloeiende vrouw volgens de wet onrein. Ze mocht niemand aanraken en zeker geen rabi. Maar ze nam een besluit. Ze ging haar genezing halen. Ze wachtte niet tot Jezus bij haar zou komen. Ze ging zelf haar genezing halen bij Jezus.

Sommige mensen blijven hun leven wachten tot Jezus hen gaat genezen. Maar Jezus heeft al alles gedaan. De kracht voor genezing is voor iedereen aanwezig.
Je mag gewoon een besluit nemen om te genezen en je genezing gaan halen. Dat is een totaal andere houding dan genezing te zoeken.
Als je een besluit neemt om te zoeken zul je blijven zoeken.
Als je een besluit neem om te vinden zul je vinden.

In mijn praktijk merk ik duidelijk het verschil tussen klanten die komen om genezing te zoeken of klanten die het besluit hebben genomen om te genezen.
Als je een besluit neemt om te genezen, neem je de verantwoordelijkheid en de regie van je genezing in eigen handen. Je loopt de weg en doet de dingen die nodig zijn om tot heling te komen.
Mensen die een besluit nemen om te genezing hebben geloof en vertrouwen. En dat is precies nodig om genezing te ontvangen uit de hand van God.
Want ook Jezus, onze Geneesheer onderwijst dat genezing door het geloof komt.
Mattheüs 8:13 En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. En de knecht genas, juist op dat uur.
Mattheüs 9:29 Toen raakte Hij hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof.

Maar dat laatste is gelijk de sleutel. U geschiede naar uw geloof! Het is gewoon een onderwijzing van Jezus. Datgene zal zich in je leven manifesteren waar je geloof in hebt. Niks meer en niks minder. Dat legt de verantwoordelijkheid bij ons en niet bij God of bij de voorganger of therapeut.
Maar er zijn vele vormen van genezing en we mogen en kunnen dat niet meten met elkaar. We zoeken allemaal onze weg door lijden heen. Degene die niet geneest heeft niet perse minder geloof dan degene die wel geneest. Maar in alle omstandigheden is het belangrijk dat ons geloof groeit. We moeten ons geloof voeden. Het gaat om het innerlijk pad wat we bewandelen. En dat innerlijk pad is een pad van nemen van besluiten in geloof. Opgeven en een slachtoffer rol gaan spelen is geen optie. Dan zetten we elk genezingsproces buiten werking.

Geloof is geen magie. We kunnen niet zomaar alles manifesteren wat en wanneer we willen. Want geloof is niet verbonden met onze wil maar met die van God.
Geloof ontstaat daar waar wij tot overgave komen en onze wil los laten. Dan komt er ruimte voor Gods wil en kan Zijn genezende kracht door ons heen stromen.
Juist als wij de vorm en de tijd van genezing los laten maar gaan vertrouwen op God, kan God Zijn werk door ons heen gaan doen op de wijze zoals het bedoeld is en leren we luisteren naar Zijn aanwijzingen.
Het krampachtig zoeken naar genezing en deze opeisen door zogenaamd zelf opgewekt namaak geloof werkt niet. Dat is ons ego en vreselijk vermoeiend.
We zien dat vaak gebeuren bij genezingsdiensten. Daar wordt vaak een valse verwachting gecreëerd dat je die dienst gaat genezen. Als dat dan niet gebeurd worden mensen teleurgesteld, onzeker en gaan met grote twijfel en desillusie naar huis. De geest en het vertrouwen en het geloof zijn niet gevoed maar juist afgebroken.
Hoop en geloof zijn soms tegengestelde krachten. Hoop kan leiden tot geloof maar ook tot wanhoop.
Je kunt je leven lang hopen terwijl er niks gebeurd.
Je kunt niet je leven lang geloven terwijl er niks gebeurd. Want geloof is de scheppende kracht achter de manifestatie.
Geloof is een actieve houding van de geest die leidt tot daden. Geloof groeit in een vertrouwensrelatie en intimiteit met God.

In mijn coaching en counseling praktijk begeleid ik mensen in dit proces van loslaten en overgave zodat Gods genezende kracht vrij kan stromen op de wijze zoals God dat wil. Vanuit overgave en vertrouwen kan geloof groeien en gaan er wonderen gebeuren op onverwachte wijze.
Deze weg van zelfgenezing is een innerlijke weg waarin je zelf de verantwoordelijkheid neemt om los te laten en Jezus uit te nodigen je leven te helen en daarin stappen te zetten en hulp te aanvaarden die nodig zijn in dat proces naar heling.
De belofte is dat alles mogelijk is en dat alles klaar ligt als je bereid bent om de hele weg van God te gaan.
Jezus heeft alles volbracht. Maar Zijn kracht openbaart zich pas volledig in onze zwakheid. Niet in onze kracht.
Zelfgenezing heeft dus niks met onze kracht te maken maar met het nemen van verantwoordelijkheid om juist onze eigen trots en wil aan de kant te zetten en tot overgave te komen aan Zijn wil en Zijn pad te volgen om tot heling te komen.

VOEL jij je geliefd?

Het diepste verlangen van ieder mens is zich geliefd VOELEN.
Toen de leerlingen van Jezus met elkaar in discussie waren wie de grootste is in het Koninkrijk van God gaf Jezus hen op een bijzondere wijze hier onderwijs over. Niet in woorden maar door een warme pure omhelzing te tonen.
Jezus nam de discipelen mee in de beleving van waar het leven echt om gaat. Hij nam een kind en omarmde het en liet de discipelen een beetje beschaamd achter.

Marc 9:36 En Hij nam een kind en plaatste dat in hun midden, omarmde het en zeide tot hen:37 Wie een van zodanige kinderen ontvangt in mijn naam, die ontvangt Mij.
Marc 10:13  En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; …..16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.

Het zien van deze innige omhelzing waarmee Jezus dit kind omarmde bracht de discipelen in verwarring. Ze voelde gelijk aan hoe stom ze eigenlijk bezig waren. Want diep van binnen verlangde ze dit kind te zijn in de armen van Jezus. Ze wisten als discipelen hoe die omarming voelde. Want Jezus was een man van aanraking. Hij raakte zelf graag aan en was erg toegankelijk voor anderen.
Jezus raakte eens een melaatse aan die volgens de wet niet aangeraakt mocht worden en doorbrak daarmee een taboe. Deze aanraking bracht op vele wijze heling voor deze man. Zowel emotioneel, lichamelijk als sociaal. Zo zijn er meer voorbeelden in de Bijbel waarin aanraking diep helend is.

Door een liefdevolle aanraking VOEL je je geliefd. Het spreekt meer dan woorden. We hebben allemaal behoefde om liefde te voelen.
Je kunt wel geloven dat God van je houd maar als je het niet voelt blijft het een dogma waar je niet zoveel aan hebt. Het brengt geen genezing.

In mijn praktijk voor counseling zie ik hoe God vaak juist de fysieke zegenende aanraking gebruikt daar waar woorden tekort schieten en geen effect hebben.
Soms hebben mensen al zoveel gesprekken gehad met psychologen en counselors. Ze zijn uitgepraat. Ook is men soms uitgebeden.
Dan kan de aanraking een sleutel zijn tot doorbraak en heling.
Ik werk in mijn praktijk met zegenende aanraking en soms ook met zegenende gebedsmassage waarbij mensen in hun lijf een liefdevolle helende aanraking ervaren namen Jezus. Juist die aanraking doet soms meer dan duizend pastorale woorden en zelfs gebeden. Gewoon VOELEN, ERVAREN is zo essentieel.
We zijn het niet gewend. Er is zoveel huidhonger. Gewone gezonde liefdevolle aanraking is schaars geworden. Daardoor ontstaat er een honger, een leegte en een schreeuwende pijn van binnen die gestild wil worden. Als die aanraking er langdurig niet mag zijn kunnen er negatieve patronen gaan ontstaan. Of het gevoel sterft af of men gaat vluchten in ongezonde relaties om toch maar aandacht te krijgen.

Mensen die weinig liefdevolle aanraking in hun leven hebben gehad hebben soms meer baat bij een helende massage dan eindeloze gesprekken bij een psycholoog. Ook Bijbelstudie, kerkgang en voor je laten bidden vult die leegte niet op.
Een lege maag heeft voedsel nodig. Huidhonger ontvang heling door oprechte zuivere en liefdevolle aanraking.

Herken jij je in dit verhaal en voel jij behoefte aan zegenende aanraking boven eindeloze gesprekken?
Neem gerust contact met me op om te kijken of deze vorm iets voor je is.

Robert, 030-8779344 of vul een contactformulier in
http://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/

Waar haal jij je voeding vandaan?

Deze zwaluwen heb ik gefotografeerd tijdens mijn vakantie in Frankrijk. De jonge zwaluw kan nog niet zo lang in de lucht blijven en zit op de draad te wachten tot zijn ouders hem voeden. Hij moet goed opletten want zijn ouders komen niet rustig naast hem zitten maar ze voeden hun jongen al vliegend vanuit de lucht.
Ik moest hierbij denken aan onze eigen voeding. Waar haal jij je voeding vandaan? Wordt jij gevoed vanuit de aarde of vanuit de hemel? Waar verwacht jij je voeding vandaan?
Jezus leert ons te bidden tot onze hemelse Vader: “Geef ons heden ons dagelijks brood.” (Matt 6:11)
In Johannes leert Jezus ons dat Hij zelf het Brood is dat uit de hemel is neergedaald om ons te voeden.
Johannes 6:51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven;
De jonge zwaluw in de foto moest de lucht goed in de gaten houden. Hij verwachtte zijn voeding van boven. Hij was hongerig en hield zijn bekje wagenwijd open om de voeding te ontvangen.
Waar verwacht jij je voeding vandaan?
Zoek jij je vervulling en voeding bij mensen, in aardse zaken? Zoek jij je voeding in kennis, diploma’s, opleiding, succes?
Zoek jij je voeding in bevestiging door mensen?
Waar je hart naar uitgaat daarmee zal je hart vervuld worden!
Waar jij tijd in investeert daarmee zul je gevoed worden.
Deze jonge vogel was steeds gericht op de lucht en hield zijn ouders goed in de gaten. Hij kwam niks tekort en kreeg steeds de voeding die hij nodig had om op te groeien tot een sterke zwaluw. Hij was klaar om te ontvangen als een van zijn ouders aan kwam vliegen.
God biedt ons zoveel gezonde voeding aan maar vaak zijn we zo gericht op de aardse zaken en nemen deze ons zo in beslag dat we het hemelse Manna niet eens zien aankomen of herkennen. God stuurt zijn engelen en die vliegen af en aan om ons te voeden maar als wij niet gericht zijn op boven en niet verlangend zijn om Gods voeding tot ons te nemen zullen we ondervoed raken en worden we zwak.
Richt je aandacht naar Boven en kijk vol verwachting en verlangend uit naar de voeding die God je geeft.

Pak je vrijheid dan…..!

Vandaag vloog er een vlinder in mijn praktijkruimte. Hij zocht op eigen kracht de vrijheid en probeerde naar het licht te vliegen. Het probleem was echter dat er een onoverbrugbare kloof zat tussen waar hij was en waar hij heen wilde. De vlinder verlangde naar vrijheid, naar de zon, de lucht en de bloemen buiten.
Voor de vlinder was het onmogelijk om vrij te komen. Er zat aan raam tussen.
Gelukkig was er een verlosser in de ruimte aanwezig. Voorzichtig probeer ik de vlinder te vangen in mijn handen zonder zijn vleugels te beschadigen.
In mijn handen kwam de vlinder tot rust.
Toen ik echter de raam had geopend om de vlinder vrij te laten durfde de vlinder de vrijheid niet in te gaan en bleef gewoon op mijn hand zitten.
Toen moest ik denken aan de symboliek.
Jezus heeft de weg vrijgemaakt voor onze vrijheid. Alles wat ons bindt heeft Jezus doorbroken met Zijn leven.
Hij heeft het raam open gezet naar onze vrijheid.
Hij neemt ons bij de hand en leidt ons naar onze vrijheid met de bedoeling dat we zouden gaan vliegen.
Veel kinderen van God blijven echter veilig op Gods hand zitten. Ze zijn blij dat ze gered zijn, vergeven en geliefd maar komen nooit in hun bestemming.
Ze begrijpen niet dat ze mogen leven in vrijheid en dat ze gered zijn om vrij te zijn en niet om opnieuw in gevangenschap te leven maar nu in christelijke wetjes en regeltjes.
Galaten 5:1 Leef dus in de vrijheid die Christus ons gegeven heeft. Laat je niet opnieuw tot slaven maken van wetten en regels.

God is geen tovenaar

Het liefst zouden we God willen zien als een soort tovenaar die al onze problemen en ziektes als bij toverslag van ons afneemt door ons gebed. En als het niet door ons gebed lukt dan wellicht door het gebed van een geloofsheld, het hulpje van de tovenaar.
God is echter geen tovenaar maar een liefhebbende Vader die wil dat het goed met je gaat en die een liefdevolle relatie met je wil hebben.
God is Liefde en Hij verlangt je leven te helen. Door als bij toverslag al je problemen steeds weg te nemen zou betekenen dat je nooit iets zou leren. Je leert niet van je fouten, je verkeerde denk en gedragspatronen komen nooit aan het licht. Je hoeft niet te veranderen en je blijft in je verbrokenheid.
Dat is geen liefde.
God wil heel graag je leven helen en je brengen in je goddelijke bestemming. Daarom wil Hij dat je soms dwars door dingen heen gaat om te leren. Maar Hij laat je niet alleen. Hij gaat met je mee. Problemen in ons leven hebben vaak een oorzaak. God wil die diepere oorzaak in ons leven helen.
Als we bidden en God om hulp vragen gaat Hij aan de slag. Maar niet altijd op de wijze waarop wij dat willen. Wij willen vaak zo snel mogelijk van onze problemen af terwijl God gaat voor een diepgaande en blijvende oplossing en heling van heel ons leven.
Dat komt omdat God uit is op een herstelde en diepgaande relatie in liefde en niet enkel op een oppervlakkige zegening. God wil Zijn Liefde EN Heerlijkheid met ons delen en dat kan Hij alleen als ons leven geheeld is.
God is niet van de symptoom bestrijding van van het diepe helen van ons leven. Dan moet soms de onderste steen boven. Dat is niet altijd leuk maar wel nodig om tot diepe heling te komen. Het doel van die heling is dat God Zijn Heerlijkheid met ons kan delen. Zijn Heerlijkheid kan Hij niet delen als wij nog leven in verbrokenheid.

In mijn bediening als gebedstherapeut leer ik ook steeds meer om te luisteren naar de Heilige Geest en niet zomaar te bidden voor symptomen. Ik ga samen met mensen en Jezus kijken naar de diepere lagen achter het probleem. Vaak hebben problemen in ons leven een diepere oorzaak en zijn het gevolg van een verbroken leven. Dan is er meer nodig dat het wegnemen van het symptoom. Of het nu om angsten, ziektes of relatie problemen gaat. Vaak liggen er destructieve patronen in ons eigen leven aan ten grondslag. Durven wij daar samen met Jezus naar te kijken en Zijn helende Liefde daar in toe te laten?
Daar is moed voor nodig. Bereidheid om naar je pijn te kijken en bereidheid om te veranderen. Het is veel makkelijker om gebed te vragen aan een godsman die dan vervolgens door handoplegging in Jezus naam al je problemen wegneemt. Maar dan benaderen we God als een tovenaar en nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor ons leven.
God wil ons leven helen maar wil dat samen met jou doen. Jezus is gekomen en heeft Zijn leven voor je gegeven. Maar Hij kan alleen je leven helen als Jij dat toestaat. Als Jij Jezus toestemming geeft je leven te helen in die lagen waarin heling nodig is. Daarin speelt overgave, vertrouwen, vergeving en loslaten van controle een belangrijk rol.

God is geen tovenaar maar een Leidsman ten Leven.

Als gebedstherapeut wil ik je helpen en dienen in dit proces van diepgaande heling.
Ik doe dat via de helende reis met Jezus.
http://agapecoach.nl/coaching-tot-transformatie-5-sessies/

Fulltime mezelf

Vroegik-zelfer had ik een droom. Ik droomde ervan om God fulltime te dienen. Uiteindelijk had ik mijn droom waargemaakt en mocht ik fulltime voorganger zijn. Ik kreeg echter een burn-out en moest mijn droom opgeven. Ik was niks meer, had niks meer. Geen status, geen titel, geen bediening, geen vrucht, geen goede werken. Niks. Toen mocht ik leren dat ik nog steeds geliefd was door God. Gods Liefde voor mij was niet afhankelijk van mijn werken of status. Ook mijn eigenwaarde en identiteit bleek niet afhankelijk van wat ik deed. Wat een heerlijke bevrijding is dat om dat te ontdekken.
Nu heb ik een nieuwe droom. Ik droom ervan om fulltime mezelf te zijn. God wil niet dat ik iemand anders ben maar juist vrij ben om mijn mooiste zelf te leven. Dat is het meest geestelijk was er bestaat. Op deze foto ben ik mezelf op mijn werk. Ik doe niks. Ik geniet met mijn ogen dicht van een bakje koffie. Ik ben niet eens aan het bidden. Toch ben ik daarin in diep contact met God. Intimiteit met God is zo eenvoudig. God houdt ook van koffie heb ik ontdekt……….

Van slachtoffer naar overwinnaar via verandering mindset

boomstronkAls je moeilijk dingen hebt meegemaakt in je leven en je bent er levend uitgekomen dan ben je geen slachtoffer maar overwinnaar!
Je littekens en beperkingen die je hebt overgehouden aan de strijd zijn de trofeeën van je overwinning. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Je bent door het leven getekend en gevormd en hebt belangrijke levenslessen en ervaringen opgedaan die nu omgebogen mogen worden naar kracht.
Jouw levenservaring kan anderen weer tot zegen zijn. Continue reading

Verlangen naar echtheid

verlangen-naar-echtheid-1Sinds mijn burn-out, nu ongeveer 14 jaar geleden heb ik een diep verlangen naar echtheid. Het is zo vermoeiend om iemand anders te zijn, te voldoen aan maatstaven van anderen, een goed christen proberen te zijn en je zo te gedragen dan andere mensen denken dat je dat bent. Continue reading

Verzoen je met je verleden en heden

verzoening1Als je de 40 of 50 bent gepasseerd is de kans groot dat het leven sporen heeft achtergelaten. Het leven is anders gelopen dan jij je voor had gesteld. Het verleden kan je achterlaten met spijt, schuld, schaamte, verdriet, boosheid enz. Wellicht heb je een geliefde verloren, is een relatie stuk gegaan, heb je ontslag gekregen of ben je beperkt door een ziekte.
Als je niet oppast kan het verleden je zo in beslag nemen dat al je vreugde en levensenergie wordt weggeroofd en je geen kracht meer overhoudt om de mooie jij te leven zoals God je heeft bedoeld.
De oplossing is om je te verzoenen met het leven zoals het is gegaan en het heden te aanvaarden zoals het is. Schenk jezelf en anderen vergeving en omarm het leven in het hier en nu. Het verleden kun je niet meer veranderen maar je kunt wel kiezen om NU de Liefde van God te omarmen en te leven. In welke situatie je ook nu bevind. Niks kan je weerhouden je mooie jij te leven. Dat is een keuze tussen jou en God.
Jezus biedt je vergeving aan en nodigt je uit in Zijn Licht te stappen. Ontvang vergeving en schenk vergeving. Omarm de lessen die het leven je heeft gebracht en verrijk jezelf er mee. Juist door de dingen die je hebt meegemaakt kun je nu dichter bij mensen staan die hetzelfde doormaken. Je bent milder en begripvoller. Stel je open en laat Gods Liefde door je heen werken. Stop je verleden niet langer weg en vlucht niet langer. Je hoeft je nergens voor te schamen. Je bent niet volmaakt maar dat is niemand. Wees nederig en aanvaard dat je mens bent en fouten maakt en laat Gods Genade groot worden in je leven door transparant te zijn. Wees wie je bent. Verberg je niet langer maar leef je mooie jij!
Verzoenen met je verleden en beschadigd heden is niet altijd makkelijk. Maar het is de enige mogelijkheid om vrij te komen en weer vol te kunnen leven in het nu. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Jezus wil je helpen. Zijn Liefde zal je in staat stellen om je met jezelf en met je leven te verzoenen en er zelfs sterker uit te komen.
Soms is het fijn om de weg van verzoening samen met iemand te lopen die je er bij kan helpen.
Als counselor help ik mensen in dit proces van verzoening en aanvaarding, van genezing en herstel van een beschadigd verleden en heden samen met Jezus. Ik heb velen tot diepe heling zien komen door samen met Jezus de helende reis van het verleden, heden en toekomst te bewandelen.
Een mooie vorm zou kunnen zijn de 5 sessies durende reis met Jezus. Zie http://agapecoach.nl/coaching-tot-transformatie-5-sessies/