Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:06-12933267

Genezen en bloeien in Gods Liefde!
  
Seksualiteit als Gods scheppingskracht

Genezing seksualiteit
10 delige video serie met gebeden.

Bijbel cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving
Archief

Robert

Uitstijgen boven je lijden…..

Rom 8: 35  Wie of wat zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood? 36  Het is zoals in de Boeken staat opgeschreven: “Omdat we in U geloven zijn we de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden.” 37  Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt. 38  Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, 39  geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer.
Uitstijgen boven je lijden…..
Mijn vakantie zit er weer op en ben weer heerlijk opgeladen. Ik heb zin in het nieuwe seizoen en zie uit naar wat God gaat doen en ben verlangend om een schakeltje te mogen zijn van Gods liefde in levens van velen. Vanmorgen vroeg ik om een boodschap om door te geven ter bemoediging. Het is een woord ter bemoediging voor het lijden waar je nu doorheen gaat.
Het lijden waar je nu doorheen gaat kan je doen opstijgen naar grote hoogtes omdat je in het lijden leert dat de ware betekenis van het Leven niet in het aardse bestaan te vinden is maar in onze verbondenheid met Jezus Christus.
Zelfs van Jezus staat dat Hij gehoorzaamheid heeft geleerd door lijden heen.
Hebreeën 5:8  en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden,
Ook wij mogen leren afsterven van onze lage aardse ego gerichte verlangens om ons te richten op onze goddelijke verlangens die zuiver en puur zijn. Dat gaat vaak door lijden heen omdat lijden ons de betrekkelijkheid van het aardse leven laat zien en zo ons doet richten op het eeuwige leven van God wat onvergankelijk is en de dood overstijgt.
1 petr 4: 1 Christus heeft dus als mens voor ons geleden. Daarom moeten jullie zelf ook bereid zijn om net als Hij te lijden. Want als je in dit leven hebt geleden, doe je niet meer mee met het kwaad. 2  Zo hoef je de rest van de tijd die je nog op aarde leeft niet meer te luisteren naar de verlangens van je oude ‘ik.’ Je kunt nu leven zoals God het wil.
Ten onrechte denken christenen vaak dat het hoogste doel op aarde is om gezond te zijn, voorspoed te hebben en succesvol te leven op aarde. We denken dat ons geluk of vruchtbaarheid afhangt van deze dingen en proberen via ons geloof, gebed en toepassen Bijbelse principes dit voor elkaar te krijgen.
Als je succesvol bent wordt je geëerd en als je door lijden heen gaat doe je iets fout.
Maar dat is een valse leer.
Het koninkrijk van God bestaat niet uit aards succes. Het koninkrijk van God overstijgt juist het aardse en bestaat uit hemelse eeuwig blijvende zaken zoals liefde, vrede, blijdschap, gerechtigheid en heiligheid. En die hemelse kenmerken worden juist vaak het meest zichtbaar in tijden van lijden.
Ware vrijheid bestaat dan ook niet in voorspoed, gezondheid en gelukzalig gevoel. Ware vrijheid is alleen te ervaren in verbondenheid met God in de Geest die je doet uitstijgen boven het aards lijden waar je soms in alle heftigheid samen met Jezus doorheen moet.
Als je niet langer zoekt naar aards succes, eer van mensen, goedkeuring en bevestiging, gezondheid en liefdevolle relaties om daarin je geluk te zoeken maar je geluk vindt in de onvoorwaardelijke onuitputtelijke Liefde van God dan ben je werkelijk vrij en kun je leven vanuit je hart zoals God bedoeld los van omstandigheden.
Als je vrij bent kun je zelfs in tijden van lijden en tegenslag groeien en vruchtdragen voor God.
Het is niet voor niks dat Jezus ons leert dat het hoogste gebod is God liefhebben boven alles.
Johannes 16:33  Ik heb jullie dit allemaal gezegd, zodat mijn vrede in jullie zou kunnen zijn. Jullie zullen in de wereld veel moeilijkheden hebben. Maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.”
Je zult merken dat als je in de voetsporen van Jezus wandelt en ook in je lijden blijft kiezen voor liefde, vertrouwen, vergeving, dankbaarheid, trouw en God liefhebben boven alles, dat het Licht van God zal doorbreken en er in veel gevallen ook in het aardse doorbraken zullen komen in je situatie tot eer van God.
Juist als je niet bezig bent met aardse zaken maar met het dienen van God boven alles zul je gaan ervaren dat de dingen waar je naar verlangt als vanzelf naar je toe komen vanuit God zonder dat je er naar zoekt. God weet wat je nodig hebt en wil dat je gelukkig bent.
Maar ook als het lijden niet wordt weggenomen zul je de nabijheid van God ervaren en zal Zijn liefde je doen uitstijgen boven je lijden en je dragen en zul je God gaan ervaren op een hele diepe wijze zoals anderen die nooit door lijden heen zijn gegaan nooit zullen ervaren.
Geef niet op. Je bent een held in God ogen.
Ik bid je Gods kracht toe opdat Zijn Licht mag doorbreken in je leven in je lijden en Hij je zal doen opstijgen boven je lijden uit tot het zien en ervaren van Gods glorie en heerlijkheid en je Zijn heerlijkheid mag brengen op aarde soms dwars door lijden heen.
Liefdevolle groet en Gods zegen,

Robert van Mierlo
Geestelijk coach/counselor, gebedstherapeut

Vanaf heden weer beschikbaar voor consulten.
https://agapecoach.nl/

Bovenstaand bericht is mijn nieuwsbrief van 8-7-19
Ontvang je mijn nieuwsbrief nog niet en wil je op de hoogte blijven dan kun je inschrijven via onderstaande knop. Je krijgt dan gratis een profetisch e-boek van de helende reis met Jezus cadeau.

 

Het nut van tegenslag, mislukking, falen, verlies en andere vorm van lijden.

We leven in een wereld waarin alles lijkt te draaien om succes, roem en gezondheid. Als die dingen uitblijven, moeten we er alles aan doen om weer succesvol en gezond te worden. Lukt dat niet dan tel je niet mee en is je leven zinloos.
Die mentaliteit is niet alleen in de wereld maar kom je ook tegen in de kerk. Ook daar gaat het vaak om succes. Gebedsverhoring, aantallen bekeringen, bediening, podium, geld, uiterlijke manifestaties en het krijgen van erkenning en in sommige stromingen wordt er veel waarde gehecht aan een titel van voorganger, pastor of bisschop.
De Bijbel laat echter een ander beeld zien. Als we het onderwijs van Jezus bestuderen dan heeft niet het uiterlijk succes waarde voor God maar een rein en zuiver hart aan God toegewijd.
Het gevaar van succes is dat het hart gaat afwijken van God. Diverse koningen in het Oude Testament zijn gevallen door hun eigen succes. Denk aan koning Salomo. Hij begon zuiver en was trouw aan God totdat hij zoveel succes, eer en roem kreeg dat zijn hart begon af te wijken van God. Hij eindige van God verlaten. Zo zijn er meer koningen die door hun succes van God afweken terwijl ze goed begonnen. We zien dat ook vandaag de dag. Veel leiders krijgen te maken met verleidingen waar ze niet goed mee om blijken te kunnen gaan. Het succes is hun ondergang.

Je kunt je dan ook afvragen of we wel moeten streven naar uiterlijk succes.
In de Bijbel is niet succes maar innerlijke en geestelijke groei en heiliging belangrijk. Dat ons karakter gevormd wordt naar Gods beeld en dat de vrucht van de Heilige Geest in ons leven toeneemt. Liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing, nederigheid enz. En laten die vruchten nu met name groeien dwars door mislukking, lijden en tegenslag heen.
Paulus kreeg niet voor niks een doorn in het vlees opdat hij zich niet zozeer zou verheffen.
Wij hebben lijden en mislukking nodig in ons leven om ons nederig te houden en ons karakter te zuiveren van hoogmoed en trots en ons te brengen in nederigheid en afhankelijkheid van God.

Mensen die heel veel meemaken in hun leven en te maken krijgen met mislukking, onrecht, tegenslag en lijden en hier samen met God doorheen gaan ontwikkelen een Godsvrucht die hen meer winst geeft dan menig uiterlijk succesvol dienaar van God die gaat voor roem, eer, aantallen en uiterlijk succes.

In onze ogen is een christen die worstelt met ziekte, angst, depressie, tegenslag, schuld, verslaving, mislukt huwelijk een mislukking. We willen voor hen bidden maar als ze niet tot overwinning komen worden ze lastig en aan de kant geschoven en hebben geen plaats meer in de gemeenschap.
Maar Jezus kijkt niet zo. Jezus ziet de onderliggende worsteling van Zijn kinderen en weet de zware last waar ze onder gebukt gaan die niemand kent dan Jezus alleen. Jezus ziet hoe deze mensen soms bijna onmenselijke worstelingen doorstaan en hoe ze daarin trouw aan God blijven. Deze mensen ontwikkelen soms veel meer Godsvrucht in trouw, volharding, geduld en liefde dan menig succesvol christen die geen lijden kent in zijn leven. Wij hebben de neiging om onbewust hen te minachten die niet tot overwinning lijken te komen in hun leven. Maar God kijkt anders.
Jezus vertelt hier een verhaal over. Twee mensen overlijden en komen voor de troon van God. De een was rijk en de ander een arme bedelaar genaamd Lazarus.
Luk 16: 25  Maar Abraham zei: ‘Zoon, weet je nog hoe goed jij het hebt gehad tijdens je leven, en hoe slecht Lazarus het had? Nu wordt híj hier getroost en heb jíj pijn.

We moeten ons realiseren dat ons leven hier op aarde zeer kort is in vergelijking met de eeuwigheid. Het gaat niet om ons leven hier op aarde. Dat is niet ons einddoel. Het leven op aarde is een leerschool om geestelijk te groeien. Niet om uiterlijk succesvol te zijn. We mogen succesvol zijn en genieten als we maar realiseren dat daar ook een groot gevaar in schuilt. Zolang we ons van dat gevaar bewust zijn en heel bewust kiezen onszelf te blijven verootmoedigen en niet te verheffen boven hen die door een diep lijden gaan, zullen we in staat zijn succes te dragen zonder onze ziel schade toe te brengen. Maar hier zit een spanningsveld in. Want als je dicht bij God schuilt en wandelt in Zijn wegen en in lijden en tegenslag bereid bent diep in jezelf te kijken en de lessen te leren die nodig zijn, zal het licht doorbreken en zul je in veel gevallen doorbraken ervaren die ook leiden tot uiterlijk succes. Zodra dat succes echter gaat leiden tot hoogmoed en trots en we gaan denken dat we dat succes aan onszelf te danken hebben, zal ons hart afwijken en verliezen we de geestelijke winst. Het is namelijk allemaal Genade die we van God ontvangen. Niemand kan en mag roemen in zichzelf als hij door Gods genade zegen en succes mag ervaren in zijn leven. Als we succes ervaren in ons leven heeft dat als doel dat we anderen daarmee tot zegen mogen zijn. Het is geen verdiensten maar ons geschonken genade.

Samengevat.
Het leven gaat niet om uiterlijk succes maar om onze geestelijke groei. Niet wat we meemaken en ons uiterlijk succes bepaalt hoe geestelijk we zijn maar hoe we er mee omgaan. Het goed omgaan met tegenslag, mislukking, onrecht en lijden brengt ons geestelijk meer rijkdom dan het hebben van continu succes.

Niet oordelen of bekritiseren is vooral tot zegen voor jezelf

Niet oordelen en geen kritiek hebben op anderen is vooral tot zegen en bevrijding van jezelf.
Jezus leert ons dat het oordeel waarmee we anderen oordelen op onszelf zal komen.
Matth 6:1 Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. 2  Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.

Dit is een energetische universele geestelijke wet.
We komen deze wet nog op andere plekken tegen in de Bijbel.
Lukas 6:37 Oordeel niemand. Dan zul jij ook niet geoordeeld worden. Veroordeel niemand. Dan zul jij ook niet veroordeeld worden. Laat los, dan zul jij ook losgelaten worden.
Romeinen 14:10  Hoe durft u dan een andere gelovige te veroordelen of op hem neer te kijken? Wij zullen ieder voor zich voor Christus terecht moeten staan.
Romeinen 14:4  Wie denk je dat je bent, dat je een broeder beoordeelt? Je beoordeelt toch ook niet de knecht van iemand anders? Hij dient jóu toch niet? Of hij zijn werk goed of slecht doet, gaat toch alleen zijn heer aan? Maar je broeder zal het goed doen, want God zal hem helpen.

Er zijn nog veel meer teksten die gaan over het niet oordelen.
Op het moment dat je een ander oordeelt en bekritiseert ga je namelijk op de stoel van God zitten. En omdat we dat niet mogen zal elk oordeel wat wij vellen onrechtvaardig zijn. Wij kunnen immers onmogelijk kijken met Gods ogen en kunnen de situatie niet beoordelen. We weten niet wat in iemand hart is. Elk oordeel wat wij vellen geeft de duisternis rechtsgrond om ons te oordelen.
Het zal op ons hoofd terugkeren.

Jezus roept ons op om te vergeven en lief te hebben. We zijn niet geroepen om te oordelen maar om lief te hebben, te vergeven en te zegenen.
Rom 13: 8 Zorg ervoor dat je bij niemand schulden maakt. De enige ‘schuld’ die je aan andere mensen hebt, is: het geven van liefde..  Ik bedoel dat je van alle mensen moet houden. Want als je van de andere mensen houdt, heb je gedaan wat de wet van God vraagt.

Mensen die vaak en snel oordelen en kritiek hebben op anderen zijn ook hard voor zichzelf. Ze staan onder het oordeel. Door een ander te oordelen hoef je je eigen schuld en fouten niet zo te voelen. Daarom voelt het goed om naar de ander te wijzen en andere op hun fouten aan te spreken. Het geeft een gevoel van superioriteit. Je verheft je op dat moment boven de ander. Maar schijn bedriegt. De wetmatigheden van God kun je niet ontvluchten. Door een ander te oordelen haal je een oordeel over jezelf.
Je mag wel onderscheiden en fouten zien en benoemen en elkaar op dingen aanspreken maar altijd zonder oordeel vanuit een houding van nederigheid en diep besef dat je zelf ook zeer onvolmaakt bent en op ander vlak dezelfde soort fouten maakt.

Maar gelukkig is het omgekeerde ook waar. Als je de ander ruimte geef zijn weg te vinden, als je de ander vergeeft, genade en begrip toont en vanuit nederigheid helpt zonder oordeel nadat iemand de fout is ingegaan, dan komt die liefde en genade en vergeving ook op ons pad als we die nodig hebben. En wie heeft dat niet nodig.
Jezus leert ons niet voor niks dat we anderen moeten vergeven zoals God ons vergeven heeft.

Ons oordelen is vaak gebaseerd op onze eigen pijn. Als we zelf iets naars hebben meegemaakt kunnen we soms heel hard zijn in situaties die ons daaraan doen herinneren. Maar die hardheid is vaak totaal onterecht maar vloeit voort uit innerlijke pijn. De wijze waarop we mensen oordelen zegt meer iets over onszelf. Het oordeel en de kritiek zitten van binnen. Het laat zien hoe we naar onszelf kijken.

Jezus spiegelt dit principe heel mooi in het verhaal van de overspelige vrouw die op heterdaad werd betrap. Ze werd bij Jezus gebracht en men riep dat ze gestenigd moest worden volgens de wet.
Het enige wat Jezus zei was: wie zonder zonden is werpe de eerste steen.  Een voor een dropen de mensen toen af. Als ze heel eerlijk waren beseften ze dat ze zelf ook niet zo rein waren van binnen en dus eigenlijk ook verdienden gestenigd te worden.

Oordeel vrij worden

Het is zo heerlijk te ontdekken dat we vergeven zijn en God ons aanvaard heeft zoals we zijn. We mogen onvolmaakt zijn en fouten maken. God aanvaardt ons en houd van ons. Hij is een en al liefde en heeft geduld met ons. Met eindeloos geduld helpt God ons te groeien waarbij we keer op keer fouten blijven maken.
God wil dat we die onvoorwaardelijke liefde, geduld en vergeving ook aan elkaar schenken. Dat schept een klimaat van liefde en veiligheid waarin we kunnen groeien en Gods liefde en genade mogen uitdelen.
Romeinen 8:1  Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.

Waarom bidden niet (altijd) werkt

Veel mensen zijn als ze echt heel eerlijk zijn toch teleurgesteld in God. Ze durven het niet te zeggen maar diep van binnen is er toch een boosheid en teleurstelling.
Waar was God?
Waarom greep God niet in?
Waarom verhoort God mijn gebed niet?
Waarom laat God zoveel onrecht toe?

Veel van onze teleurstelling komt voort uit een verkeerd Godsbeeld en een verkeerd verwachtingspatroon van God.
We zien God als degene die liefst zo snel mogelijk onze problemen moet oplossen.
Als we pijn hebben, lichamelijk of geestelijk, willen we zo snel mogelijk van de pijn af. We denken dat God dat ook wil. God wil immers niet dat wij lijden. Zo wordt ons geleerd in de kerk.
God is immers liefde.

We vergeten echter een belangrijk ding. God heeft niet als doel om ons op korte termijn gelukkig te maken maar God heeft een lange termijn visie.
Kortstondig en makkelijk geluk staat vaak langdurig geluk in de weg.
God gaat voor degelijkheid en langdurig geluk.
Dat betekent op korte termijn soms even doorbijten. Je moet dingen leren en skills ontwikkelen voor de toekomst, het eeuwige leven.
Wij hebben een goddelijke eeuwige bestemming. Ons leven op aarde is om ons klaar te maken voor die hemelse bestemming. Dat betekent dat we hier op aarde dingen moeten leren.
God is niet uit op instant oplossingen in ons leven. Hij zoekt naar heelheid van onze geest en ziel. God wil dat we geestelijk volwassen worden en dat gaat door moeilijkheden en tegenslag heen.
Jezus zelf heeft gehoorzaamheid moeten leren dwars door het lijden heen.
Hebreeën 5:8  en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden

God kan niet altijd onze gebeden verhoren omdat we dan onze lessen niet gaan leren. God wil dat wij de verantwoordelijkheid van ons leven oppakken. Veel van de dingen die wij God vragen zijn gericht op instant oplossingen.
Als we zouden bidden, ‘Heer help mij door deze situatie te groeien naar Uw beeld’, zouden er veel meer gebeden verhoord kunnen worden.

Als we God niet zoveel meer gaan voorschrijven hoe Hij onze gebeden moet verhoren maar meer bereid zijn gevormd te worden naar Zijn beeld dwars door moeilijke situaties heen zullen we veel meer gebedsverhoringen gaan zien.
Leren bidden. Niet mijn wil maar Uw wil geschiede.

God weet het echt beter. Hij is de Baas. Hij is Liefde en bereidt ons voor op de eeuwigheid. God weet wat daarvoor nodig is. Wij weten dat niet.
Leven in vertrouwen, overgave en nederigheid geeft een diepe verborgen omgang met God.
Gebeden die ontstaan vanuit die verborgen omgang worden altijd verhoord.
Die gebeden komen van God.

Wil je meer weten over waarachtig gebed?
Wellicht dat de cursus leren bidden iets voor je is.

https://shop.agapecoach.nl/cursus-leren-bidden/

Genezing van negatieve emoties en triggers

Een ontploffing van emoties en/of extreem reageren op bepaalde situaties is niet goed of fout maar laat zien dat je ziel heling nodig heeft.
Het is een signaal die je emoties aangeven dat er iets aan de hand is.
Blijf je die emoties wegdrukken of probeer je ze te beheersen dan zullen ze zich vroeg of laat gaan wreken. Emoties zijn sterker dan je ratio. De energie moet ergens heen.
Weggedrukte emoties kunnen zorgen voor emotionele en/of lichamelijke klachten en belemmeren je in het aangaan van gezonde en liefdevolle verbindingen met jezelf en de ander.
De oplossing voor bovenmatige emotionele reacties is niet discipline of wegdrukken maar goed luisteren wat de emoties te zeggen hebben.
Het is een schreeuw om aandacht.
Emoties volgen altijd een innerlijke vaak onbewuste overtuiging.
Deze overtuiging kan een aanname zijn die niet klopt maar voer je gevoel een werkelijkheid is.
Deze innerlijke verkeerde overtuigingen en aannames leiden tot ongezonde emoties.
Zo kun je bijvoorbeeld denken dat mensen negatief over je denken. Dat hoeft helemaal niet waar te zijn maar als je altijd zo denk ga je alles vertalen in afwijzing.
Als iemand dan een keer vergeet je te begroeten kun je helemaal dichtslaan in afwijzing.
Maar de gedachte dat mensen negatief over je denken komt ook ergens vandaan. Vaak is dat terug te voeren op te weinig bevestiging in je kinderjaren of veel kritiek van ouders of pesten op school.
Zo zijn veel extreme reacties gebaseerd op innerlijke niet geheelde wonden.

Jezus wil dat we vrij zijn. Maar als we vasthouden aan een innerlijke overtuiging die negatief is, zullen negatieve emoties de overhand blijven hebben ondanks dat je met je verstand weet dat het niet zo is.
De Waarheid maakt vrij. Maar de Waarheid van Gods liefde moet daar geopenbaard worden waar de verkeerde overtuiging zich gehecht heeft. En dat is vaak niet in de ratio maar in de diepere lagen van de emotie.

In mijn pastoraat ga ik dan ook niet bezig met symptomen van de emotie zelf maar ga ik kijken naar de diepere lagen van waaruit de emotie ontstaat.
Wat is de diepe onbewuste overtuiging die de ongewenste emotie voorbrengt waardoor je bovenmate emotioneel reageert in een situatie waarin die pijn getriggerd wordt.
Zodra die diepste laag aan het licht komt en we brengen daar Gods helende Waarheid in, dan komt er diepe heling van binnenuit en is de trigger definitief weg.
Je hoeft je niet meer te beheersen of eindeloos te vechten tegen ongewenst emoties omdat ze er gewoon niet meer zijn.
Jezus heeft genezing gebracht bij de bron van waaruit de emoties zijn ontstaan.

Regelmatig zie ik wonderlijke diepe genezingen ontstaan in een paar seconde tijd als Jezus binnen mag komen met Zijn Waarheid in een diepe ongoddelijke overtuiging.

Heb je last van emoties die niet in verhouding staan met de situatie waarin ze ontstaan.
Ontplof je bij het minst of geringste of barst je uit in huilen?
Word je regelmatig overvallen door emoties waarvan je niet weet waar ze vandaan komen?
Loop je rond met frustraties of opgekropte boosheid of woede?

Heb je behoefte om daar eens met iemand over te praten en samen met Jezus te kijken waar die emoties vandaan komen?

Dan nodig ik je uit om een afspraak te maken.
Samen met Jezus gaan we kijken wat de onderliggende lagen zijn van waaruit je emoties voortkomen. Je emoties mogen er zijn. Ze zijn een signaal van iets anders. Ze zijn nodig om ons de weg te wijzen naar de zere plek in je ziel. Daar wil Jezus je aanraken met Zijn helende Liefde.

Maak een afspraak

De wet of liefde?

Bij regelmaat ontstaat er weer een strijd tussen christenen rondom een bepaalde leer of overtuiging. Het gaat dan om goed of fout. We willen dan weer graag op de stoel van God zitten en oordelen over onze naaste. We willen graag gelijk krijgen en halen over en weer Bijbelteksten aan. Zo ontstaat er weer verdeeldheid en scheuring onder christenen en wordt het lichaam van Christus verdeeld. Dat is al heel de kerkgeschiedenis zo gegaan en gaat vandaag de dag nog steeds door. Of het nu gaat over de doop, het vieren van Kerstfeest, de zondagsrust, huwelijk en scheiding, of hoe omgaan met geaardheid en seksualiteit, er is altijd wel reden om de wet, de juiste leer, tot dogma te verheffen boven de liefde.
Jezus heeft ons echter vrijgekocht van de wet en wijst ons op de weg van de liefde, de weg van het hart. Reinheid komt niet voort uit het je houden aan regeltjes en wetten. Het is juist gebleken dat we dat niet kunnen. Jezus wijst ons de weg van de liefde. Wie liefheeft vervult de wet vanuit zijn hart. Liefde doet de naaste geen kwaad, heeft respect voor de ander en behandelt de ander zoals hij zelf behandelt zou willen worden. In de liefde mag er verschil van mening zijn want niemand heeft de waarheid in pacht. We kunnen ook ongelijk hebben. Gods weg is de innerlijke weg van steeds oprecht zoeken naar de weg van de liefde. God is liefde. Wie zich naar de liefde uitstrekt, strekt zich uit naar God.
Liefde is altijd gericht op relatie en niet op de leer. Hoe kun je de ander tot zegen zijn vanuit Gods liefde. Samen de weg van God zoeken in soms lastige kwesties. Dat is een hele uitdaging waarin de liefde en respect voor ander centraal hoort te staan en niet de wet. Samen zoeken naar het plan van God in soms complexe situaties waarin de Bijbel lang niet altijd helder spreekt.

Vroeger was ik zelf erg met de leer bezig. Zuiverheid van leer was belangrijker dan relatie. Ik had snel een mening en oordeel over anderen. Totdat ik zelf in een burnout terecht kwam en merkte dat ik minder zuiver was dan ik dacht. Ik viel mezelf tegen en wist dingen niet meer zo zeker die ik vroeger allemaal zeker wist. Ik heb toen Gods Genade dieper mogen leren kennen. Gods liefde die zich richtte op mijn hart, de persoon die ik ben en niet op mijn leer of goede werken.
Nu mag ik velen ontvangen in mijn praktijk die worstelen met veel dingen in hun leven. Ik mag hen benaderen vanuit de onvoorwaardelijke liefde van God en van daaruit de weg naar heling zoeken. Het hoogst haalbare in hun situatie. Dat is niet altijd zoals het eigenlijk zou moeten volgens de perfectie. Niet altijd is daar genezen. Er is soms lijden waar we doorheen gaan. Soms lukt niet om in een huwelijk samen te blijven enz. We leven in een verbroken wereld. Het hoogst haalbare is voor ieder persoon en in elke situatie anders. Wij mogen elkaar daar niet op oordelen. Het is aan God om het hart te doorgronden. Het is aan ons om liefde te hebben en onze naaste te ondersteunen in zijn/haar zoektocht naar het hoogst haalbare vanuit de liefde.
Maar alt we al ergens aandacht op moeten vestigen. Laten we ons dan richten op innerlijke reinheid, liefde, zuiverheid, integriteit, betrouwbaarheid, trouw, gerechtigheid, barmhartigheid, vrede, eenheid enz. Dan zijn we bezig met het hart van God en met Zijn koninkrijk.
Bezig zijn met wat Jezus voor ons heeft gedaan en Zijn onderwijzing over de weg van de liefde. Dat is de kern van het evangelie die ons allen samenbrengt. Al het andere moet daaraan ondergeschikt zijn.

Ter afsluiting nog een aantal teksten die de kern van het evangelie raken waarin God ons oproept tot liefde.

1 Johannes 3:23  En dit is zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkander liefhebben, gelijk Hij ons geboden heeft.

Hooglied 8:6  Leg mij als een zegel aan uw hart als een zegel aan uw arm. Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des HEREN.

Hooglied 8:7  Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen.

1 Corinthiërs 13:5  Liefde, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet,

1 Johannes 4:12  Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

1 Johannes 4:16  En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

Rom 14:4 Wie denk je dat je bent, dat je een broeder beoordeelt? Je beoordeelt toch ook niet de knecht van iemand anders? Hij dient jóu toch niet? Of hij zijn werk goed of slecht doet, gaat toch alleen zijn heer aan? Maar je broeder zal het goed doen, want God zal hem helpen.


Teleurstelling en falen buigen naar groei en kracht

Als je bereid bent tot innerlijk onderzoek en verandering dan is iedere teleurstelling en elk falen in je leven een geschenk om te groeien.
Als mens hebben we de neiging om teleurstelling en falen zo snel mogelijk uit de weg te ruimen en weg te stoppen. We doen dat door anderen de schuld te geven of door de teleurstelling zo snel mogelijk te vergeten en te negeren en door te gaan.
In beide gevallen vindt er geen groei plaats maar bouwen we een spanning op in onszelf.
De enige manier om te groeien door teleurstelling en falen is door goed te kijken naar wat er gebeurt en de ervaring te omarmen als een les om te groeien.
Ook als je niks aan de situatie kunt doen kun je nog groeien door anders met de situatie om te leren gaan.
Dat is de moeilijkste weg die er is. Want naar binnen kijken betekent je tekort en je pijn onder ogen zien en bereid zijn om fouten te erkennen en te veranderen. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Jezus is er voor ons om ons daarin te begeleiden.
Niks gebeurt toevallig. In teleurstelling en in falen zit altijd een les verscholen. Als we die les uit de weg gaan zal die les zich steeds blijven herhalen in ons leven. Als we de les omarmen en er naar durven te kijken zal de situatie zich buigen tot zegen.
Het leven gaat niet om uiterlijk succes maar om innerlijke groei.
We kunnen alleen groeien als we ook bereid zijn om fouten te maken en van onze fouten te leren.
Teleurgesteld worden in mensen betekent dat je leeft met verkeerde verwachtingen. Die moeten bijgesteld worden.
Als je bang bent om fouten te maken en teleurgesteld te worden zul je niet meer groeien.
Teleurstelling laat een verkeerde verwachting zien. Als we ons vertrouwen op God stellen zullen we niet teleurgesteld worden. Wel als we God voorschrijven wat Hij moet doen. Maar dan vertrouwen we Hem niet. Dan controleren we God.
Als we ons leven in Gods handen toevertrouwen gaan we in de flow en is er geen teleurstelling meer omdat we geen verkeerde verwachtingen hebben.
Als we ons verootmoedigen en onze pijnen, teleurstelling en falen omarmen als een leerschool, zullen we krachtig groeien en kan Gods liefde gaan stromen.
Dat is niet zo eenvoudig. Het is vaak een heel proces om echt los te laten en God te vertrouwen. Maar we hebben geen keus.
Als we in ons falen en teleurstelling blijven hangen of deze verdringen zal het ons blijven achtervolgen en vroeg of laat inhalen.
Zorg daarom dat je je teleurstelling samen met God verwerkt en een plek geeft en er een rijker en wijzer en mooier mens van wordt.
Dan kun je andere helpen vanuit zachtheid en liefde, wetende dat het leven niet altijd gaat zoals we willen maar nooit uit de hand loopt bij God. Niet uiterlijke omstandigheden maar de wijze waarop je reageert op datgene wat je meemaakt bepaalt je geestelijke groei.

Goddelijke genezing 2.0

Al bijna 40 jaar beweeg ik mij in evangelische kringen waarbij goddelijke genezing een belangrijk onderdeel uitmaakt van de geloofsleer. Ik heb veel boeken gelezen, ben naar conferenties gegaan, genezingsdiensten, workshops, heb zelf veel met mensen gebeden voor genezing en heb veel wonderbaarlijke dingen gezien, gelezen en meegemaakt.
Toch, als ik heel eerlijk ben valt het resultaat erg tegen. De meeste mensen genezen niet. Het is fantastisch dat er mensen wonderbaarlijk worden genezen maar er is vaak weinig ruimte voor mensen die niet genezen.
In de loop van de jaren ben ik goddelijke genezing anders gaan zien.
Het belangrijkste aspect van goddelijke genezing wat in de Bijbel wordt genoemd en waar Jezus over spreekt wordt erg weinig benadrukt in de beweging die bezig is met gebedsgenezing.
Het Koninkrijk van God is een verheven, innerlijk Koninkrijk.
Jezus predikte een boodschap over dat Koninkrijk van God. De uiterlijke tekenen en wonderen waren slechts een teken van dat Koninkrijk van God. Lichamelijke genezing IS niet het Koninkrijk van God. Iemand die ziek is, is niet minder dan iemand met een gezond lichaam.
Een ziek persoon kan een diepere relatie met God hebben dan een gezond persoon. Sterker nog. Ziekte drijft ons vaak dichter naar God toe omdat we Hem ernstig gaan zoeken.
God heeft niet onze lichamelijke gezondheid op het oog als belangrijkste maar onze geestelijke gezondheid.
Het lichaam geeft soms signalen af die ons uitnodigen naar binnen te kijken.
We vergeten dat de ultieme genezing niet een gezond lichaam is maar de dood! De dood verlost ons van ons onvolmaakt lichaam die onderhevig is aan vergankelijkheid.
Goddelijke genezing 2.0 gaat dan ook niet over lichamelijke genezing maar over geestelijke gezondheid.
Geest, ziel en lichaam zijn één geheel. Vanuit een gezonde geest komt de ziel en het lichaam veel sneller tot heling.
Vaak liggen achter chronische ziektes een diversiteit aan destructieve patronen in ons leven. Vaak veroorzaakt door onze jeugd of al doorgegeven via het voorgeslacht. Ziekte kan zich ook vasthechten in ons denken en in onze emoties waardoor genezing niet goed kan doorbreken. Je raakt gewend aan het leven met ziekte en het wordt een gewoonte waardoor je hoop en geloof in verandering en genezing kan stagneren. Andersom kunnen negatieve gedachtepatronen, stress, zorgen en angsten op termijn ook ons lichaam aantasten.
Ons lichaam is niet ontworpen om langdurig stress, angst, zorg, boosheid, haat en andere negatieve energieën te moeten opslaan.
De symptomen kunnen we proberen te bestrijden met medicijnen, therapie of gebed maar als we niet bereid zijn de diepte in de gaan en te luisteren naar de boodschap van de symptomen, zullen problemen op een ander vlak weer terugkomen.
God heeft onze heelheid als persoon voor ogen.
Maar er is moed voor nodig om echt naar binnen te durven kijken en God de diepste overleggingen van ons hart, onze motieven en ons gedrag te laten doorzoeken en te toetsen.

psalm 139:23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten; 24 zie, of bij mij een heilloze (schadelijke) weg is, en leid mij op de eeuwige weg.

We slikken liever een pilletje of vragen liever om gebed dan dat we ons leven moeten veranderen.
Het niet bereid zijn om in jezelf te kijken en echt de diepte in te gaan hoort ook een beetje bij deze jachtige tijd waarin we leven. Alles moet snel opgelost worden. We vragen God om genezing maar zijn vaak niet bereid het pad te bewandelen wat daarvoor nodig is.
Natuurlijk kan God door Zijn genade iemand in een seconde genezen. En dat gebeurt ook regelmatig. Maar zelfs als je geneest door God door genade en je bent niet bereid de echte oorzaak van je ziekte aan te pakken, zal er op termijn weer een nieuw probleem ontwikkelen in je leven. Want Gods genade is geen excuus om te blijven zondigen maar is er om ons ruimte en tijd te geven om te veranderen naar Zijn beeld.

Ik krijg in mijn praktijk veel mensen die dieper willen gaan dan een oppervlakkig gebed voor genezing. Juist daarin zie ik hele mooie dingen gebeuren. Oude negatieve patronen worden diepgaand opgeruimd. Relatie met God wordt hersteld en verdiept. Er wordt weer levensvreugde, geloof en hoop geboren. Regelmatig vinden er ook bijzondere doorbraken plaats in lichamelijke genezingen omdat de diepere oorzaak wordt geheeld.
Voor mij is goddelijke genezing 2.0 (gaan voor geestelijke genezing vanuit de Bron) de focus en niet symptoom bestrijding.

Spreekt bovenstaande je aan? Neem gerust contact met me op via het contact formulier.
https://agapecoach.nl/contactformulier-agape-coach/

Leven zonder angst

God wil dat je onbezorgd kunt leven zonder angsten vanuit een kinderlijk vertrouwen.
Angst is een van de meest voorkomende en grootste blokkade om te groeien en bloeien en in je goddelijke bestemming te komen.
Het kunnen hele kleine angsten zijn die je makkelijk kunt omzeilen maar ook hele grote zoals angst voor de dood, angst voor ziekte, mensenvrees, spreekangst, bindingsangst, straatvrees of zelfs angst voor God.
Maar angst komt altijd ergens vandaan en staat nooit op zichzelf. Angst kan zich op latere leeftijd manifesteren maar bijna altijd kun je de wortel van de angst zoeken in de kinderjaren.
Want waarom kan de een wel goed met bepaalde situaties omgaan en de ander niet?
Bijna altijd heeft angst in welke vorm dan ook te maken met een gebrek aan basis veiligheid die je kunt terugvoeren op je jeugd, op je jonge kinderjaren.
In de baarmoeder is een kindje al heel gevoelig voor sferen en emoties. Een kindje krijgt in de baarmoeder niet alleen voedsel via de navelstreng maar ook emotionele voeding via sferen.
Is een kindje ongewenst, is er veel ruzie, spanning, stress of angst bij de moeder dan zal het kindje dat meekrijgen.
Daarnaast krijgt een kindje bij de conceptie niet alleen mooie eigenschappen mee van vader en moeder maar ook negatieve patronen vanuit het voorgeslacht. Zijn er diepe angsten, depressie in het voorgeslacht dan kan een kindje dat al meekrijgen als aanleg bij de conceptie.
Daarnaast is de opvoeding heel belangrijk. Komt een kindje in een veilig nest? Is er veel liefde en onvoorwaardelijke houden van dan ontstaat er een gezonde basis van veiligheid waarbinnen een kindje zich gezond kan ontplooien.
Is er veel ruzie, onveiligheid en weinig tot geen bevestiging in onvoorwaardelijke liefde dan kan een kind heel makkelijk een diep gevoel van onveiligheid ontwikkelen waaruit allerlei angsten kunnen ontstaan.
Is er sprake van misbruik dan wordt de ziel van het kind en mogelijkheid om te vertrouwen diep beschadigd.
Groeit een kindje op in een gebroken gezin, maakt het een scheiding mee, dan kan dat ook een heel onveilig gevoel geven.

Hoewel angsten uiteraard meerdere oorzaken kunnen hebben en ook later in het leven kunnen ontstaan door bepaalde gebeurtenissen, is de basisveiligheid toch heel bepalend hoe we deze angsten kunnen verwerken. Iemand met een gezonde basis veiligheid kan traumatische en angstige gebeurtenissen makkelijker verwerken dan iemand met een wankele basis.

Maar er is hoop!
Heb je een onveilige jeugd gehad en heb je last van angsten dan kun je samen met Jezus werken aan een nieuwe basis van veiligheid in je leven. Als kind van God heb je een nieuwe nog sterkere basis van veiligheid in je leven gekregen die niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. Er is geen veiligere plek op aarde dan in de Liefde van God.
Maar het is niet zo dat angsten die diep geworteld zijn automatisch verdwijnen als je God leert kennen.
Angsten zitten vaak diep verweven in je ziel en lichaam vanuit oude herinneringen en programmeringen vanuit het onderbewustzijn.
Vanuit je relatie met God is het belangrijk om Gods helende Liefde toe te laten in de diepe lagen van je kinderjaren en zelfs daarvoor.
God wil de Moeder en Vader voor je zijn die je aardse ouders niet konden zijn vanwege hun eigen pijnen en blokkades.
Je mag opnieuw leren rusten in vertrouwen in Gods helende Liefde en veilige Armen.
Voor God is geen tijd. God is in staat jouw leven te helen met terugwerkende kracht tot aan de conceptie en daarvoor….
Ook negatieve patronen vanuit het voorgeslacht kunnen geheeld worden door Gods liefde daarin toe te laten.
Die heling vindt plaats door het ontwikkelen van een intieme liefdesrelatie met God waarin God stapje voor stapje de plaats in je leven mag innemen van de moeder en vader die je ten diepste in je leven hebt gemist.

In mijn praktijk begeleid ik mensen in dit proces via een helende reis met Jezus.
Ik heb nu ook een online cursus ontwikkeld speciaal voor het overwinnen en genezen van angsten in je leven die helemaal teruggaat naar de basis.
In 10 weken, 70 dagen, neem ik je aan de hand van 10 video boodschappen en dagelijkse korte meditaties, Bijbelverzen en gebeden mee in ene proces van diepe heling.
Je ontvangt inzichten en gereedschappen en gebeden om samen met Jezus te werken aan genezing en bevrijding van je angsten om in een heerlijk vrij leven te leven.
Voor meer informatie zie link.
https://shop.agapecoach.nl/vrij-van-angst-video-cursus/

Leren luisteren naar de stem van God in de stilte van je hart

We leven in een tijd waarin ieder moment gevuld moet worden door activiteit. En als daar eindelijk een moment van rust is pakken we onze smartphone om te kijken of er nog berichtjes zijn.
We zijn vaak bang voor stilte. Durven we nog wel echt stil te worden en te luisteren naar ons eigen hart. Durven we onze echte zelf te voelen en te beleven? Durven we onze pijn en verdriet en leegte te ervaren?
Juist als we stil durven te worden kan onze echte zelf spreken. Wie ben je als niemand kijkt? Wie ben je als alles stil wordt om je heen en je aan jezelf bent overgeleverd? Kun je gelukkig zijn met jezelf of heb je altijd afleiding nodig als vlucht om je pijn en leegte niet te voelen?
Pas als je echt stil durft te zijn en Gods helende Liefde durft toe te laten in je diepste pijn, kan er diepe genezing van binnenuit plaatsvinden zodat je niet meer hoeft te vluchten voor jezelf maar kunt rusten in Gods vrede.
God wil Zijn Liefde uitstorten in ons hart maar vindt vaak geen ruimte omdat we zo druk zijn om onze leegte te vullen met activiteiten.
Ik nodig je uit om stil te worden en je te richten op Gods Liefde. Laat Gods Liefde maar naar binnen stromen naar die lagen die heling nodig hebben. Durf je pijn en verdriet onder ogen te zien en laat Gods Liefde deze omringen.
Durf naar de stem van je hart te luisteren en durf Gods Liefde te ontvangen.
Ontmoet God door 5 minuten echt stil te zijn en te luisteren naar wat God wil zeggen tot je hart.
Deze video bevat bewust geen geluid. Luister naar de stilte!!