Holistisch, Spiritual, Life Coach. Coaching vanuit Gods Liefde!
Johannes 15:8 Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

Tel:06-12933267

Agape Coach

Genezen en bloeien in Gods Liefde!

  

Seksualiteit als Gods scheppingskracht

Genezing seksualiteit
10 delige video serie met gebeden.

Bijbel cursus

Cursus online 10 video’s, 8 uur onderwijs.
Energetisch Belevend Bijbel lezen.
bijbel-energie-kaft

Gratis e-book

toon_je_schoonheid_cover

Inschrijving

Archief

Hoe blijf je fris en groen in dorre en droge periodes in je leven?

Het is nu al heel lang warm en droog in ons land. Overal verdort het gras en planten en zelfs bomen hebben het moeilijk om te overleven.
In het grasveld voor ons huis is ook het grasveld helemaal verdord. Toch zijn er nog plantjes die groen zijn. Zoals paardenbloem in de foto.
De paardenbloem heeft een zeer lange penwortel waarmee hij tot zeer diep in de grond zijn water kan opzuigen. Hierdoor blijft de paardenbloem groen terwijl al het gras om zich heen verdroogd is.
Daarnaast heeft de paardenbloem ook veel geneeskrachtige werkingen en is eetbaar als sla.
Als je een paardenbloem probeert te verwijderen breekt deze bijna altijd af bij de wortel zodat deze weer opnieuw gaat groeien.

De paardenbloem is een mooi voorbeeld van hoe wij als kinderen van God mogen zijn. Wij mogen onze wortels diep uitslaan in Gods liefde door geloof en vertrouwen. In periodes waarin de uiterlijke omstandigheden moeilijk en zwaar zijn kunnen we nog steeds onze voeding halen uit de Bron zelf waardoor we niet verdorren maar veerkrachtig blijven, vast in het geloof.
Daarnaast mogen onze bladeren tot genezing zijn voor anderen die ziek zijn.

Jeremia 17:8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.
Openbaring 22:2  Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

De gave van het niet oordelen maar verbinden in liefde

Heb jij de bovennatuurlijke gave van het niet oordelen al ontvangen?
Sinds God Zijn Licht in mijn hart heeft geschenen en ik me bewust ben geworden van mijn eigen zonden, fouten en tekortkomingen en diep geleerd heb mezelf te vergeven en te aanvaarden door Gods geschenk van Genade te aanvaarden, heb ik ook de gave van het niet oordelen naar anderen ontvangen. Maar ook daarin ben ik niet volmaakt. Ik leer nog dagelijks. Wat is het moeilijk om steeds in de genade van God te blijven en nog anderen nog jezelf te veroordelen.
Daar waar ik vroeger snel was in oordeel en kritiek omdat ik het beter wist, ben ik nu uiterst voorzichtig geworden. Wie ben ik om te oordelen. Ik ken de situatie niet. Ik ken de drijfveren niet. Ik ken het verleden niet. Ik ken de last niet die ze dragen. Ik zie steeds meer dat we allemaal worstelend door het leven gaan. De een worstelt met die zonde, de ander met een andere zonde en/of verkeerde gewoonte, angsten enz. De ene zonde en tekortkoming is heel zichtbaar, van een ander is zij verborgen. Ook zogenaamde heilige mensen en mensen in een bediening, voorgangers en dominees en predikers zijn ook mensen en worstelen hun eigen worsteling tegen de zonde. Op het moment dat iemand denkt heiliger te zijn dan de ander, valt die persoon al 20 levels naar beneden in heiligheid. Want juist hoogmoed en trots zijn de meest hardnekkige zonden die er zijn en zijn het meest gangbaar bij mensen met een podium.
Als we een ander oordelen gaan we in de stoel van God zitten. Het is niet aan ons om te oordelen maar om lief te hebben.
In mijn werk als counselor hoor ik heel veel levensverhalen van mensen. Sommige mensen hebben zoveel meegemaakt in hun leven dat ik een enorme bewondering voor ze heb dat ze dit hebben overleefd. Het is niet meer dan logisch dat zo’n leven sporen na laat. Daar kun en mag je iemand niet over oordelen. God kijkt niet naar het uiterlijk. Hij weegt alles mee en ziet onze worsteling en is trots op ons.
De ene persoon krijgt veel meer lijden en strijd in zijn leven dan een ander. Daarom is het zo triest dat ook in het christendom we elkaar vaak meten naar de mate van uiterlijke heiligheid en succes. Maar God kijkt niet naar de mate van heiligheid in ons leven. God kijkt naar ons hart. God woont bij de nederige van hart. Bij de zieken en zwakken en zondaars die beseffen dat ze redding nodig hebben.

Toen mensen een zondares bij Jezus brachten die ze betrapt hadden op overspel was Jezus niet geschokt. Hij zag een vrouw in nood met een hart vol schaamte en berouw. Hij zag een oordelende menigte die in het geheim dezelfde zonde in hun hart droegen en nog erger dan deze. De menigte eiste van Jezus dat deze vrouw volgens de wet gestenigd moest worden.
Zo kunnen wij met ons oordeel en kritiek mensen stenigen. Zelfs dienstknechten van God die hun best doen om God te dienen worden vaak massaal gestenigd door oordeel en kritiek van mensen die het zogenaamd beter weten. Social media staat vol met deze stenen gooiers. We kunnen veel beter bidden voor mensen in een bediening dan stenen gooien.
Jezus was verdrietig over de hardheid van de mensen. Hij schreef op de grond en sprak:
“wie zonder zonde is werpe de eerste steen”
Toen dropen de mensen een voor een af. Als eerste de oudste onder hen.
Jezus die als enige in staat was om te oordelen, oordeelde de vrouw niet maar sprak haar vrij.
Jezus is niet gekomen om te oordelen maar om te behouden.
Laten wij mensen liefhebben en stoppen met oordeel en kritiek.
Met de maat waarmee je de ander oordeelt zul je zelf geoordeeld worden.

Oordelen in de leer.

Waar wij als christenen vooral goed in zijn is elkaar te veroordelen over de leer. We verheffen de leer boven de Heer zelf en scheppen zo verdeeldheid binnen het lichaam van Christus. In plaats van de eenheid te zoeken in de Genade die ons in Christus geschonken is gaan we op zoek naar verschillen in leer waar we elkaar op kunnen aanvallen.
Niemand onder ons kent de Waarheid volkomen. In alle nederigheid mogen we al zoekende en tastende met vreugde waarheidstukjes van Gods ontdekken en met elkaar delen, wetende dat het puzzelstukjes zijn en niet de volkomen Waarheid zelf. Samen mogen we de puzzel van God maken zodat Zijn beeltenis steeds meer Zichtbaar mag worden door de eenheid in Liefde van Zijn kinderen.
Maar in plaats daarvan denken we vaak dat ons puzzelstukje de volledige puzzel is en dat de ander fout zit. In plaats van dat we onze openbaringen met elkaar delen, naast elkaar leggen en in elkaar gaan passen komt er strijd en oordeel.
Blijkbaar vinden we het leuker om stenen te gooien naar een ander dan te kijken hoe de puzzelstukjes in elkaar kunnen passen.
Als we stenen gooien voelen we ons beter. De puzzel komt dan echter nooit af.
Het geeft ons een goed gevoel het beter te weten dan de ander.
We hoeven onszelf niet te onderzoeken of ons te openen voor het ander stukje.
Maar we vergeten dat de aarde rond is.
De steen die we gooien komt op termijn altijd terug op ons eigen hoofd.
Door te oordelen missen we de zegen die de ander voor ons kan zijn.

Efeze 3:17 Want dan zal Christus in jullie hart wonen door jullie geloof. Dan zullen jullie stevig geworteld zijn in zijn liefde, net zoals een boom met zijn wortels stevig in de grond staat.
18 En dan zullen jullie samen met alle andere gelovigen gaan zien hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is.

1 Corinthiërs 12:21 Een oog kan niet tegen een hand zeggen: “Ik heb jou niet nodig.” En het hoofd kan niet tegen de voeten zeggen: “Ik heb jullie niet nodig.”

Mattheus 7:Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Oordeel niet over andere mensen. Dan zal God ook niet over jullie oordelen.
2 Want zo streng als jullie over iemand anders oordelen, zo streng zal er ook over jullie geoordeeld worden. Met de maat waarmee jullie iemand anders meten, zullen jullie zelf ook gemeten worden.

Johannes 8:6 Maar Jezus bukte Zich en schreef met zijn vinger in het zand.
7 Maar ze bleven verder vragen. Daarom kwam Hij overeind en zei tegen hen: “Wie van jullie is nooit ongehoorzaam aan God? Laat híj als eerste een steen naar haar gooien.”
8 Toen bukte Hij Zich weer en schreef verder op de grond.
9 Maar toen ze dat hoorden, drong het tot hen door dat ze zelf ook niet altijd leefden zoals God het wil. Ze gingen één voor één weg, de leiders het eerst. De vrouw

De schaamte voorbij

Schaamte is een enorme blokkade die veel mensen belemmert om te groeien.
Door schaamte durf je geen hulp te vragen terwijl het eigenlijk zou moeten.
Door schaamte durf je niet jezelf te zijn omdat je bang bent afgewezen te worden.
Door schaamte ben je steeds bezig met het bedekken en verbergen van iets wat niet gezien mag worden. Dat kost heel veel energie.
Door schaamte groei je scheef omdat je niet rechtop durft te lopen.
Door schaamte moet je steeds omwegen zoeken om je doel te bereiken.
Door schaamte leef je steeds in angst
Door schaamte kun je nooit echt open en eerlijk zijn.
Door schaamte kun je nooit mensen heel dichtbij laten komen.
Door schaamte kun je moeilijk liefde ontvangen
Door schaamte heb je moeite met intimiteit
Door schaamte draag je een last met je mee en kun je Gods liefde, blijdschap en vrede niet ten volle ervaren.

Jezus is voor jou aan het kruis gestorven en heeft jouw schaamte gedragen.
Hij nodig je uit je schaamte bij Hem neer te leggen en de schaamte voorbij te gaan.

Blijf niet langer lopen met de last van schaamte in je leven en durf je schaamte in het Licht van God te brengen.
Ga naar een vertrouwenspersoon en breng samen je schaamte aan het Licht.
De schaamte kan van alles zijn. Een groot geheim, een zonde, geaardheid, uiterlijk, verslaving, angst, zwakheid, enz.
Geef het aan Jezus en laat het achter je.
Kies ervoor de schaamte voorbij te gaan.
Wees moedig en DURF TE LEVEN in vrijheid.

Herschrijf je verleden samen met God

De meeste mensen zouden hun leven graag over willen doen maar dan zonder de ellende die ze hebben meegemaakt en zonder de fouten die ze hebben gemaakt met de kennis, wijsheid en inzicht van nu.
Maar ik wil je bemoedigen. HET IS MOGELIJK!

Samen met God kun jij je negatieve ervaringen van het verleden buigen naar kracht en je fouten buigen naar wijsheid en inzicht. Je kunt dat op zo’n wijze doen dat het verleden enkel nog als positief wordt ervaren.
Door het ontvangen van diepe vergeving en schoonwassing van je fouten worden niet alleen je fouten vergeven maar worden ook de gevolgen van je fouten omgebogen naar iets moois.

Hebreeën 8:12  Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.
Jesaja 1:18  Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Als God zelf onze zonden niet meer gedenkt/herinnert, dan zijn ze dus uitgewist uit heel het universum. Ze zijn niet meer!!!!! Ze zijn zo diep uitgewist dat het geestelijk is alsof ze nooit hebben plaatsgevonden. Want als God ze niet meer KAN herinneren zijn ze echt weg.
Het verleden wordt dus herschreven geestelijk gezien.
Dat betekent ook gelijk dat het heden en de toekomst worden herschreven want als de zonde er niet meer is kunnen de gevolgen van de zonde ook niet langer meer standhouden omdat er geen basis meer voor is.

2 Corinthiërs 5:17  Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

1 Johannes 1:9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Als onze verkeerde daden verwijderd zijn door het bloed van Jezus kunnen ze ook geen gevolgen meer hebben geestelijk gezien in het heden.

In de geestelijke wereld is alles voor elkaar. Alles is volbracht door Jezus. De weg is vrij voor een totaal nieuwe start. Het verleden, heden en toekomst is herschreven door Gods Liefde.

Het is nu aan jou om dit te aanvaarden, te geloven en er in te wandelen.

In mijn praktijk help ik mensen als coach/counselor en gebedstherapeut in een proces die ik ‘de helende reis met Jezus’ noem om samen met Jezus hun verleden te herschrijven in een proces van diepe heling.
Laat je verleden niet je kracht wegroven maar transformeer je verleden samen met Jezus tot kracht.

Ervaar je zelf dat je hulp nodig hebt in dit proces van heling van je verleden neem dan gerust contact met me op.

Overwin je angsten

Spreuken 29:25  Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Overwin je angsten
Er is geen grotere kracht die je belemmert om in je goddelijke bestemming te wandelen dan angst.

  • Angst verlamt
  • Angst rooft vrede weg
  • Angst rooft je energie weg
  • Angst rooft je geloof weg
  • Angst rooft je liefde weg
  • Angst maakt ziek
  • Angst verstoort relaties
  • Angst is de voedingsbodem voor nog meer angst.

Genoeg redenen om je angst te overwinnen voordat deze al het mooie in je leven kapot maakt en je belemmert om enig vrucht te dragen voor God.

Hoe overwin je angst?
Angst is altijd een symptoom van iets anders. Als je een fobie ergens voor ontwikkelt gaat het nooit om die ene angst alleen. Blijkbaar ben je vatbaar voor het ontwikkelen van een fobie. Er ontbreekt vaak een gezonde basis veiligheid in je leven. Angst grijpt altijd om zich heen. Als je een bepaalde angst overwint maar het basis probleem wordt niet opgelost kan zich heel makkelijk weer een andere angst ontwikkelen.

We hebben de neiging om angst uit te bannen door datgene waar we bang voor zijn te elimineren. Dus als je bang bent voor spinnen zorg je dat je huis vrij is van spinnen. Als je bang bent voor enge ruimtes zorg je dat je deze niet binnen hoeft te gaan. Enz.
Maar het vermijden van angstige situaties is geen bevrijding maar juist een bevestigen van de angst.
Als je angst bevestigt gaat deze zich uitbreiden omdat je angst voeding krijgt.

Om je angsten te overwinnen heb je een veilige basis nodig.
Die veilige basis kun je alleen vinden in Gods Liefde.
Niemand kan je garanderen dat hetgeen waar je bang voor bent je niet zal overkomen.
Je kunt je angst daarom ook niet weg redeneren.
Ook krampachtig proberen te geloven dat hetgeen waar je bang voor bent je niet zal overkomen, zal de angst niet volledig wegnemen. Je bent nog steeds met je angst bezig.
God wil je leiden naar de volledige overwinning in Zijn Liefde

De diepste en volledige bevrijding van angst vind je alleen in volledige overgave aan God.
Je ontvangt bevrijding van angst door de angst los te laten en te kiezen voor vertrouwen.
Dat kun je alleen als je de veilige armen van God om je heen voelt.
Je ontvangt niet de zekerheid dat hetgeen waar je bang voor bent je niet zal overkomen maar je ontvangt een bovennatuurlijke vrede en diep weten dat wat er ook gebeurt je veilig geborgen bent in Gods Liefde en dat God je in alle situaties nabij zal zijn en je nooit zal verlaten.
Als je leeft vanuit liefde en vertrouwen hoef je niet meer te bidden voor bescherming. Je leeft in Zijn bescherming.

De angst heeft geen grip meer op je en je laat je niet meer leiden door je angst maar door Gods Liefde.
Angst kan je niet meer tegenhouden om dat te doen in je leven wat de bedoeling is.
Je gaat Gods nabijheid, zegen, kracht en liefde ervaren.
Soms is daar lijden en tegenslag maar je voelt en ervaart ook daarin Gods nabijheid kracht en troost.

Deuteronomium 31:6  Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.

Worstel je met angsten in je leven en kom je er zelf niet goed uit?
Blijf er niet mee zitten en vraag hulp.
Neem gerust vrijblijvend contact met je op om te kijken of ik hierin iets voor je kan betekenen.

Contactformulier Agape Coach

 

Wat als God niet geneest door gebed?

Wat als God niet geneest op gebed?

Herken je dat. Je hebt al vaak voor je laten bidden maar er vindt geen genezing plaats. Wat nu?
Regelmatig krijg ik mensen bij mij in de praktijk die al veel genezingsdiensten zijn afgelopen en veel voor zich hebben laten bidden maar nog niet genezen zijn. Mijn benadering ervaren velen als een verademing.

Het onderwerp gebedsgenezing is heel gevoelig. Zeker als mensen ernstig of chronisch ziek zijn en maar niet genezen ondanks veel gebed. Als christen kun je jezelf dan minderwaardig voelen of tekort voelen schieten.
Ik geloof heilig in goddelijke genezing maar niet op afroep.
Wij kunnen en mogen God niet voorschrijven hoe en wanneer Hij mensen moet genezen.
We hebben de opdracht om zieken te genezen in Jezus naam maar Jezus zegt niet precies hoe. We zullen dus steeds  moeten zoeken wat nodig is voor de hoogst mogelijke vorm van genezing en het niet laten bij een handoplegging in Jezus naam.
Het probleem van veel christenen die bidden voor genezing is dat ze zich richten op de symptomen in plaats van op de mens in nood. Ze bidden vol geloof voor zieken maar als het niet gebeurd gaan ze naar de volgende totdat er een wonder plaatsvindt. Die genezen persoon krijgt dan een podium. De zieke wordt aan zijn lot overgelaten. Het lijkt dan meer op een prestatie gericht bidden in plaats van echte liefde en bewogenheid. Op deze wijze wordt ook niet de opdracht van Jezus vervult om de zieken te genezen. Er wordt immers niet meer omgekeken naar degene die niet geneest.

Als ik met mensen bid zie ik de mens aan en niet de ziekte. Ik zie een mens in nood en zoek samen met hen naar de hoogste vorm van genezing die op dat moment haalbaar is samen met Jezus.
Het mooie van die vorm van gebedsgenezing is dat je altijd resultaat boekt.
Ik laat me leiden door Gods Liefde en nodig een wonder uit zonder hier invulling aan te geven.
Soms bestaat het wonder uit een diepe genezende aanraking van het lichaam. Soms in de vorm van nieuwe kracht, bemoediging, vrede of nieuwe hoop op genezing.
Soms komt genezing in de vorm van dankbaarheid voor wat nog is.
En soms gebeurt er helemaal niks maar heeft de persoon wel oprechte aandacht en liefde gehad wat ook helend is.
Juist door de focus te verleggen van het wenselijk resultaat naar de mens zelf geeft ontspanning waardoor God juist kan werken. We schrijven God niet langer voor hoe Hij moet werken maar zoeken naar het hoogst haalbare voor dat moment.
Vanuit die liefdevolle benadering komt er altijd een vorm van genezing.
Zeker mensen die langdurig ziek zijn, zijn vaak moegestreden. Dan is het fijn om even gedragen te worden in gebed door een ander en in de ziekte Gods liefde en nabijheid te ervaren.
Laatst vertelde een klant dat ze sinds hele lange tijd weer een diepe aanraking van Gods Liefde had ervaren en thuis weer Gods nabijheid kon ervaren in haar persoonlijke aanbidding na een gebedssessie. Dat is voor mij ook een diepe vorm van genezing.

Vanuit het ervaren van Gods Liefde kan er weer hoop en geloof groeien. Ook het feit dat mensen hun verhaal mogen doen en er echt tijd voor hen genomen wordt is al helend. Bij gebedsgenezing is er vaak weinig tijd en moet het wonder in een paar tellen plaatsvinden.
Niet lichamelijke genezing is altijd het hoogste doel van God. Uiteindelijk gaat het om de genezing van onze geest en ziel. En soms gaat dat dwars door lijden heen.
Het niet genezen is niet altijd door ongeloof, zonde of innerlijke blokkades. Juist die waarom vraag loslaten geeft ruimte voor een liefdevolle benadering. Dan is er geen schuld of tekort schieten maar een samen zoeken naar Gods helende Liefde in het lijden.
Soms is er wel een innerlijke oorzaak voor het niet doorbreken van genezing. Maar juist dan is het belangrijk om  niet vanuit schuld te bidden maar vanuit een liefdevolle benadering waarin Gods Liefde dat kan helen wat nodig is. Daarin is echt tijd nemen heel belangrijk.
Maar soms is er ook een niet weten. Dan is er het lijden gewoon. Maar ook dan wordt het lijden verlicht door omringt te worden door Liefde.
Want als je door lijden gaat en je krijgt ook nog eens bewust of onbewust de boodschap dat je niet goed genoeg gelooft, je geen goed christen ben of er vast wel iets niet goed aan je zal zijn, is dat een extra lijden waar je niet op zit te wachten.
Mensen die door lijden heengaan hebben extra aandacht en liefde nodig vanuit de gemeenschap om hen heen en geen oordeel.
Er is meer liefde, geduld en trouw nodig om iemand te begeleiden in een proces van lijden dan de persoon te genezen in Jezus naam.
Het kan best zijn dat God lijden toelaat zodat we kunnen groeien in liefde, geduld en trouw als christen en als gemeente. Het gaat God uiteindelijk niet om onze lichamelijke gezondheid maar om onze geestelijke gezondheid als Bruid van Christus. God wil dat Liefde toeneemt in ons leven.
Laatst was er een klant bij mij die mij vertelde dat de enige positieve herinnering uit haar jeugd was de periode dat ze in het ziekenhuis lag. Toen kreeg ze liefde en aandacht van haar ouders.
Ik denk dat lijden soms de taak heeft om ons wakker te schudden om weer lief te hebben.
Ik geloof in goddelijke genezing en zie ook mooie en bijzondere genezingen in mijn praktijk als gebedstherapeut. Maar mensen die door lijden heen gaan hebben in eerste instantie liefde en bewogenheid nodig. Van daaruit kun je samen zoeken naar genezing.
Op het moment dat genezing het doel wordt en er geen liefde en bewogenheid is en er vindt geen genezing plaats, kan gebedsgenezing meer schade doen dan dat het tot zegen is.

Ben je teleurgesteld in gebedsgenezing maar chronisch ziek en zoek je iemand die zonder oordeel of fanatiek geloof naast je wil staan om samen vanuit liefde te zoeken naar de op dat moment hoogst haalbare vorm van genezing? Neem dan gerust contact met me op. Ik zie de mens als geheel. Geest, ziel en lichaam en wil samen met jou vanuit liefde zoeken naar God heling. Daarin staat niet het resultaat maar jij als mens centraal. Vaak is genezing van angst en ontvangen van diepe vrede al een grote zegen en begin van genezing in een proces.
Ik geloof dat vanuit liefde er een krachtig proces van genezing plaatsvindt vanuit die delen van ons leven die God aanwijst. Elke vorm van genezing naar geest, ziel en lichaam is een zegen. Maar God werkt vaak van binnenuit naar buiten.
Zeker als het gaat om genezing van de ziel. Angsten, depressie, burn-out en spanningklachten is het belangrijk om tijd te nemen voor gebed en is genezing vaak een proces.
Juist door de tijd, liefde en aandacht zie ik regelmatig krachtige doorbraken in processen van genezing.

Gods liefde leren ervaren. Vanuit het hoofd in het hart.

Sommige mensen hebben een hele mooie godservaringen en vertellen hoe ze diep worden aangeraakt door Gods Liefde. Anderen kunnen daar wel eens jaloers op worden.
Vroeger wilde ik ook zo graag Gods liefde ervaren. Jarenlang ben ik een echt verstandsmens geweest. Het geloof zat erg in mijn hoofd en ik wist theoretisch veel over God en de Bijbel. Als het echter om persoonlijke beleving aankwam zat ik erg vast. Ik kon moeilijk emoties tonen en kon slecht bij mijn eigen gevoel. Later toen ik voor mensen ging bidden zag ik regelmatig dat mensen diep werden aangeraakt als ik bad. Toch ervoer ik zelf erg weinig van Gods Liefde. Het leek wel of het buiten mij omging.
Ik ben door diepe dalen heengegaan en heb diepe innerlijke genezing ontvangen om bij mijn gevoel te komen. Maar ik ben God zo dankbaar dat ik nu meer vanuit mijn hart mag leven en veel minder vanuit mijn hoofd. Ik voel compassie en bewogenheid en ervaar Gods Liefde in mijn hart.
Het is heerlijk om te bidden met mensen en dan Gods bewogenheid ook zelf te ervaren.

Ik merk dat veel mensen die het moeilijk vinden om Gods Liefde te ervaren erg in hun hoofd zitten net zoals ik vroeger. Het heeft vaak te maken met de kinderjaren. Als je thuis weinig affectie van vader en/of moeder hebt gehad en als er weinig echte oprechte belangstelling en liefde is geweest, als er geen of nauwelijks liefdevolle aanraking en bevestiging is geweest, als er niet voldoende veiligheid is geweest om emoties te tonen, dan blijft je emotionele ontwikkeling achter en vlucht je in je hoofd.
Ook op school is je hoofd het belangrijkste. Je moet leren en goed cijfers halen. Presteren. Dan tel je mee. Je leert dat gevoel en emotie niet zo belangrijk is.
Ook in de kerk leer je vaak dat gevoel en emotie misleidend zijn en leer je verstandelijk te geloven.

Jezus was echter verre van verstandelijk. Zijn onderwijs was erg op gevoel en emotie gericht. Jezus sprak tot het hart van de mensen. Hij vertelde verhalen die in de belevingswereld van de mensen lagen. Jezus raakte mensen aan, gaf hen te eten, genas hun ziektes, omarmde kinderen en sloot vriendschap met hoeren en tollenaars.

Jezus heeft de Heilige Geest in ons hart uitgestort. De Heilige Geest openbaart ons Gods Liefde van binnenuit.
De Heilige Geest wil zowel het gebrek aan vaderliefde als het gebrek aan moederliefde in ons aanvullen.
De Heilige Geest is ziel en emotie, gevoel en beleving.
De Heilige Geest brengt genezing van beschadigde emoties en genezing voor de gewonde ziel.
Maar vaak werkt de Heilige Geest door mensen heen.

Mensen die weinig liefde hebben gehad kunnen vaak moeilijk Gods Liefde ervaren.
God gebruikt dan vaak mensen die Zijn Liefde mogen doorgeven zodat anderen Gods Liefde mogen ervaren door hen heen.

In mijn praktijk merk ik dat veel mensen nooit oprechte liefde en aandacht in hun leven hebben gehad en eigenlijk niet weten wat liefde is. De woorden: God houd van je. Zijn dan slechts woorden zonder gevoel en inhoud omdat men geen referentiekader heeft.
Ik mag dan een kanaal van Gods Liefde zijn in de zegenende aanraking.
Die aanraking is diep helend.
Mensen die niet gewend zijn liefdevol aangeraakt te worden hebben vaak tijd nodig om het te kunnen ontvangen.
Maar als ze eenmaal ontdooien kan Gods helende Liefde zo diep naar binnen stromen.
Ik kreeg net weer een mailtje binnen van een klant die een traject bij me doet.
Het is een heel analytische vrouw die veel heeft meegemaakt.
Ze schrijft nu dat juist die zegenende aanraking waar ze eigenlijk heel bang voor was haar zo diep begint te helen.

De Liefde van God zijn geen woorden. Je kunt Zijn Liefde daadwerkelijk voelen en ervaren.
Herken jij jezelf in dit verhaal?
Zit jij ook erg in je hoofd en kun je moeilijk bij je gevoel.
Weet je niet hoe je Gods Liefde kunt ervaren maar verlang je daar wel intens naar?

Neem gerust een vrijblijvend contact met me op.
Wellicht dat ik iets voor je kan betekenen.
Ik heb al veel mensen mogen helpen om dichter tot God te komen en Zijn helende Liefde te ervaren.

Huidhonger-helende aanraking

Soms is daar zo’n diepe behoefte aan aanraking. Een arm om je heen. Een knuffel.
Aanraking is een basis behoefte van de mens. Het geeft je het gevoel dat je er mag zijn.
Een aanraking is je gezien en erkend voelen in je diepste zijn. Aanraking is de voeding van je gevoel en emotie.
Je verstand kan liefde en waardering en erkenning begrijpen maar je ziel en gevoel heeft een diepe behoefte om die liefde, waardering en erkenning ook te voelen.
Toch moeten veel mensen die basis behoefte missen. Soms voor korte tijd, soms voor lange tijd.
Er zijn mensen die bijna hun hele leven zonder echte aanraking moeten leven. Van huis uit werd er nauwelijks aangeraakt. En als je dan ook nog een single blijft of alleen overblijft na scheiding of overlijden kan er een chronische behoefte aan aanraking ontstaan.
Maar ook binnen een relatie kun je je diep eenzaam, niet gezien en onaangeraakt voelen.
Dat heeft niks met seks te maken. Het is gewoon een basis behoefte aan intimiteit, voelen dat je leeft, dan je mag zijn. Even aangeraakt worden. Blijft die aanraking afwezig dan kun je makkelijk helemaal in je hoofd gaan zitten en dooft op termijn iets in je leven en kan zelfs afsterven. Het vermogen om te voelen en te ervaren en verbinding te maken met je ziel. Dat kan op termijn weer leiden tot emotionele en/of lichamelijke klachten. Want je kunt de behoefte van je gevoel en je lichaam niet blijven ontkennen.

In de Bijbel was er eens een melaatse man. Melaatse mensen waren volgens de joodse wet onrein en mochten niet aangeraakt worden. Als je melaats was, was je niet alleen ziek. Je werd ook nog eens verstoten uit de samenleving. Zonder aanraking verder door het leven gaan. Eenzaam wachten op je dood.
Maar dan komt Jezus.
Deze melaatse man smeekt Jezus hem te genezen.
En wat doet Jezus. Hij deed het ondenkbare. Hij raakte deze besmettelijke door de samenleving verstote melaatse aan! Jezus had ook enkel kunnen spreken. Wees genezen. Dat deed Jezus ook soms. Maar nu raakte Hij deze melaatse aan. Die aanraking was van wezenlijk belangrijk voor zijn genezing. Hij had niet alleen een lichamelijke genezing nodig. Hij had ook emotionele genezing nodig. Weer voelen dat iemand om hem geeft.
Jezus raakte veel mensen aan en werd door mensen aangeraakt die heling zochten.
Jezus was heel toegankelijk. Zelfs tegen de cultuurregels in. Juist mensen die om wat voor reden ook vereenzamen hebben die erkenning en aanraking des te harder nodig.
Van Franciscus van Assisi, die een volgeling van Jezus was, weten we dat hij eens een melaatse omhelsde om zo de Liefde van Jezus door te geven. Dit met gevaar voor besmetting. Dat is de Liefde van God in praktijk. Soms zegt een aanraking meer dan duizend woorden.

In mijn praktijk werk ik veel met aanraking. Het is eigenlijk begonnen met de Bijbelse handoplegging in Jezus naam. Een korte handoplegging met gebed. Maar gaandeweg ben ik langduriger mensen de handen gaan opleggen in zegening omdat ik merkte dat God werkte door de handoplegging heen en God nog niet klaar was toen ik eigenlijk mijn hand al weer wilde terug trekken. Door aanraking kan God soms meer van Zijn helende Liefde doorgeven dan Hij kan door Zijn Woord. Jezus gebruikte zowel Zijn Woord als Zijn aanraking om mensen te genezen. De ene mens is meer gevoelig voor aanraking dan de ander. God weet wat je nodig hebt en spreekt die taal die jij nodig hebt. En soms is dat een aanraking boven woorden. Voelen boven horen. Zo zijn kinderen veel meer gevoels gericht. Daarom dat Jezus hen ook omarmde terwijl Hij hen zegende.
Markus 10:16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.
Maar Jezus nodigt ons uit om te worden als kinderen en weer tot onze essentie te komen, in ons diepste gevoel, en Gods liefde te ontvangen zoals kinderen dat doen.
Genezing heeft ook vaak tijd nodig. Zeker als het om innerlijke genezing gaat.
Daarom heb ik een behandeltafel aangeschaft om het mezelf en de ander comfortabel te maken.
Later ben ik ook met olie zalving gaan werken. Eerst alleen op het hoofd maar later ook op het hele lichaam.
Psalmen 23:5  Gij zalft mijn hoofd met olie.
Jac 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven (zalven betekent letterlijk vanuit de grondtekst: iemand insmeren) in de naam des Heren.
En ik merk zo de helende kracht van zuivere aanraking. Aanraking is de taal van het gevoel en de emotie en gaat voorbij het verstand.
Er komen mensen die zo hunkeren naar aanraking. Die nog nooit liefdevol zijn aangeraakt of al jarenlang niet meer.
Er zijn mensen die het van buiten helemaal voor elkaar lijken te hebben maar van binnen schreeuwen om aanraking, om gezien en erkend te worden. Ze verlangen, soms zonder het zelf te weten, dat er iemand door hun masker heen prikt en de diepere laag van eenzaamheid, verdriet en pijn aanraakt en erkent. Het echt gezien, gehoord en erkend voelen in onze vreugde en verdriet is waar een mens ten diepste naar verlangt. Dan zijn woorden niet altijd toereikend.
Dan doet een liefdevolle aanraking met zegenende woorden zoveel.

Wat is het dan fijn en helend om aangeraakt te worden. Te ervaren dat God je diepste pijn, nood en verdriet ziet en daar Zijn liefdevolle helende aandacht heen laat stromen. Je lichaam heeft een eigen geheugen en is verbonden met gevoelens en emoties. Daarom kan lichamelijke aanraking tijdens het zegenend gebed soms veel dieper doordringen dan alleen woorden dat kunnen.
De gebeden brengen een veilige sfeer waarin Jezus aanwezig is.
Die hardop gesproken gebeden helpen zowel mij doorgever van Gods helende Liefde in zegening als de ontvanger om zuiver te blijven. Het is de combinatie van aanraking, helende woorden, gebeden, worship muziek en de heerlijke geur van olie die een diepe helende werking hebben.

Maar soms is die huidhonger zo groot en zijn mensen zo lang niet meer fysiek aangeraakt dat het ook eng is om aangeraakt te worden.
Soms zijn er traumatisch ervaringen met aanraking.
In beide gevallen is juist therapie waarin aanraking een rol speelt diep helend.
Als je emotioneel op slot zit en het moeilijk vind om mensen dichtbij te laten komen is het ook vaak moeilijk om Gods Liefde diep te voelen. Woorden dringen moeilijk door tot je gevoel. Dan kan juist die aanraking een mooie ondersteuning zijn in het proces van heling.
In goede afstemming kijken we wat dienend is en wat kan en mag in de aanraking.

Ieder mens is anders. De een vindt het heerlijk om een gebedsmassage te ontvangen op de huid en kan zich daarin overgeven en openen. De ander vindt het al heel wat om volledig gekleed een zegening te ontvangen met handoplegging.
In beide gevallen kan de helende uitwerking hetzelfde zijn. Het gaat erom dat de vorm bij jou past.
Als de blokkades diep en groot zijn. Zijn er vaak meerdere sessies nodig. Tijd is een belangrijke factor in heling van emotionele blokkades en angsten.
Bij een traject ontstaat er ook een vertrouwensband waardoor mensen zich makkelijker kunnen openen en ontvangen.

En hoewel ik regelmatig mag ervaren dat door aanraking in Jezus naam ook lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen, ben ik toch het meest onder de indruk van de diepe innerlijke genezing die mensen mogen ervaren tijdens de zegening.
Vaak krijg ik te horen dat mensen een hele diepe ervaring met Jezus hebben gehad en ik alleen nog maar op de achtergrond als kanaal aanwezig was. Dat vind ik het mooiste.

Ik krijg wel eens de vraag of het wel verstandig is dat ik als man een vrouw aanraak.
Ik zelf heb daar geen probleem mee en Jezus had er ook geen probleem mee. Hij raakte mannen en vrouwen aan. Ook zijn discipelen gaf Hij geen instructie mee om alleen mannen aan te raken.
In de geestelijke laag waarin we bezig zijn is er geen onderscheid tussen man en vrouw. Elk mens verlangt naar de helende aanraking van God.
Galaten 3:28 Hierbij is geen sprake….., van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus.
Het is juist de angst cultuur rondom de omgang tussen mannen en vrouwen in bepaalde christelijke kringen die juist spanning en daardoor ook misstanden veroorzaken.
Natuurlijk moet je zorgvuldig en waakzaam blijven. Maar dat is in veel beroepen zo. Het gaat om integriteit en vertrouwen.
Want ook als je als vrouw alleen vrouwen aanraakt en bid of als man alleen mannen kan het net zo goed fout gaan. Je hebt immers ook homoseksuele en biseksuele mensen. Je kunt dan eigenlijk niks meer doen als je door angst laat leiden.
Ik geloof dat het zelfs soms belangrijk is dat ik man ben omdat ik als man een andere energie heb dan een vrouw. God gebruikt dat dan juist. Het is belangrijk dat er vertrouwen en openheid is.
Want hoewel ik altijd zegen in Jezus naam, werkt God wel door mijn persoonlijkheid heen.
Maar omdat ik van nature een heel gevoelige man ben met een zacht karakter, merk ik dat ik zowel de moederliefde als vaderliefde van God kan doorgeven.
Maar ik werk zowel met mannen als vrouwen. Geaardheid is niet van belang.
Ik ben transparant en zeg wat ik doe. Als mensen dat aanspreekt is dat hun keuze en kiezen we daar samen voor. Dat is veilig. Het gaat mis als er geheimzinnigheid en geen openheid is.
Soms nemen mensen een vertrouwenspersoon mee. Een partner of een vriendin. Dat is geen probleem en kan soms ondersteunend zijn. Het is belangrijk dat iemand zich veilig voelt.
Maar ik merk dat juist omdat ik continu hardop gebeden uitspreek terwijl ik zegen, dat Jezus er bij is en mensen, ook vrouwen het als heel veilig en zuiver ervaren. Het gaat uiteindelijk niet om mij. Ik ben helpend en ondersteunend om mensen te helpen Gods Liefde te ervaren en in een liefdevolle verbinding met zichzelf te komen.
De angst waar het over gaat in het spanningsveld tussen man en vrouw is de angst voor seksuele gevoelens. We zijn bang om gevoelens te ervaren die er voor ons gevoel niet mogen zijn van onszelf of van God. Een aanraking kan gevoelens opwekking waar we bang voor zijn.
Ik heb het niet over specifieke seksuele aanraking. Elke aanraking kan gevoelens opwekken. Zelfs een hand vasthouden kan al gevoelens opwekken.
Maar het is juist die angst die ons blokkeert en belemmert. Gevoelens zijn niet goed of fout. We zijn seksuele wezens en we mogen genieten van aanraking. Aanraking is niet hetzelfde als seks. Aanraking behoort tot het brede spectrum van de seksualiteit. Een gezonde aanraking brengt juist de seksualiteit tot rust. Iemand die regelmatig liefdevol wordt aangeraakt op een gezonde manier zal veel minder snel vervallen in negatief seksueel gedrag. Het ontvangen van gezonde aanraking brengt je seksuele behoeftes tot rust. Daarom is het juist voor hen die geen seksuele relatie hebben van belang om wel regelmatig op een gezonde wijze aangeraakt te worden.
Als je heel lang niet bent aangeraakt kan een aanraking bepaalde gevoelens oproepen. Maar juist als die gevoelens er gewoon mogen zijn zonder er bang voor te zijn of er specifiek aandacht aan te geven ga je door de angst heen en komt er genezing. Gevoelens zijn niet verkeerd of zondig. Ze zijn onderdeel van wie je bent. Juist het leren omarmen, voelen en aanvaarden van je gevoelens brengt heling en evenwicht.
Gevoelens leren voelen en omarmen en aanvaarden helpt juist om in balans te komen en lust en begeerte voor te zijn. Want juist als gevoelens er niet mogen zijn worden ze onderdrukt en is de kans dat opgekropte seksuele gevoelens op ongewenste momenten zich onbeheersbaar opdringen als lust en begeerte vele malen groter. Niet erkende en weggedrukte seksuele gevoelens is juist een voedingsbodem voor seksuele verslaving of ongezond seksueel gedrag.
Ik heb zelf jaren geworsteld met angst voor mijn seksuele gevoelens waardoor ik heel moeilijk met aanraking om kon gaan. Ik heb juist ervaren dat door het ondergaan van therapie met aanraking ik door deze angst heen kon gaan en het samen met Jezus heb mogen overwinnen. Het heeft mij zoveel heling en bevrijding gegeven waar ik intens dankbaar voor ben.
Juist door die genezing en bevrijding die ik zelf heb mogen ervaren mag ik nu andere mensen helpen door middel van aanraking.

Herken jij je in dit verhaal en heb jij ook een intense huidhonger, een diep verlangen naar aanraking? Om gezien en erkend te voelen in wie je echt bent achter je masker.
Om even bij te tanken in Gods liefde?
Schroom niet en neem contact met me op.
Spreekt de zegenende aanraking je erg aan maar durf je een gebedsmassage (nog) niet aan of past het niet bij je?
Neem gerust contact op. Dan zoeken we een vorm die bij jou past. Het gaat erom dat jij jezelf weer gaat voelen en in een liefdevolle verbinding met jezelf leert komen vanuit Gods Liefde. Dat die lagen gezien, gevoeld en aangeraakt mogen worden die zo lang er niet mochten zijn maar schreeuwen om aandacht.

Meer informatie over gebedsmassage/helend lichaamswerk klik hier
https://agapecoach.nl/coaching-vormen/helend-lichaamswerk-met-jezus/

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek. Klik hier.

Helende reis met Jezus

Zegenen van nieren en het hart voor genezing

Jeremia 17:10 Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden.

In mijn praktijk neem ik altijd veel tijd voor gebed en zegening om woorden van leven en genezing uit te spreken en mensen te helpen Gods helende Liefde te ontvangen.
Tijdens handoplegging en/of gebedsmassage laat ik mij leiden door de Heilige Geest.
Geest, ziel en lichaam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het zegenen van lichaamsdelen heeft invloed op de ziel en de gemoedstoestand van de ziel heeft invloed op lichaamsdelen.
Het is mijn ervaring dat het zegenen van de nieren een belangrijk onderdeel is voor innerlijke genezing.
Onder leiding van de Heilige Geest neem ik meestal veel tijd voor het hart maar ook voor het bidden voor de nieren. Ik merk dat daar veel gebeurt. Mensen geven dat ook vaak aan dat ze een diepe aanraking voelen als ik de nieren zegen.
De nieren vertegenwoordigen het onderbewustzijn. Volgens de Bijbel zit de ziel in het bloed.
Leviticus 17:11 Want de ziel van het vlees is in het bloed
De nieren zuiveren het bloed. De nieren bevatten de diepste motieven van waaruit we handelen. Maar ook onderdrukte pijn, verdriet en trauma kunnen zich vastzetten in onze nieren.
In de Bijbel staat dan ook dat God onze hart en nieren toetst. God is geïnteresseerd in onze diepste motieven en wil daar beginnen met Zijn heling. God kan ons pas diep genezen van binnenuit als we God toestaan ons hart en nieren te toetsen.
Psalmen 26:2 Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart.
Ook het hart staat voor onze diepste overleggingen.
Als we God uitnodigen om ons hart en nieren te toetsen, te reinigen en te helen dan gaat Hij aan de slag vanuit het diepste fundament in ons leven. De Heilige Geest zal ons zelfs ‘s nachts gaan onderwijzen.
Psalmen 16:7  Ik prijs de HERE, die mij raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren.
Pijn of druk rondom het hart of pijn ter hoogte van nieren kan duiden op innerlijke processen.
Het is zo mooi om Gods Liefde uit te nodigen in deze diepe processen die voorbij het hoofd gaan. Het zijn diepe emotionele spanningen of processen waar we ons soms niet eens van bewust zijn.
Via zegenend lichaamswerk nodigen we Gods helende Liefde uit in die lagen waar we met praten en ons verstand niet bij kunnen.
Juist het aandacht geven in de zegening van het hart en de nieren, eventueel in combinatie met olie zalving, laat je Gods helende Liefde toe in de diepste lagen van je onderbewustzijn. Dit zet hele diepe helingsprocessen op gang in je leven van binnenuit.
Via deze diepe innerlijke genezing kunnen ook lichamelijke klachten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Maar nog belangrijker is de innerlijke heling en bevrijding die plaats vindt als God onze diep weggestopte pijn gaat helen.
Soms geneest God via het verstand door het Woord. Soms via aanraking via ons lichaam.
Daarom paste Jezus ook beide toe in Zijn genezingsbediening. Jezus genas zowel door Zijn Woord als door handoplegging.
Heb jij last van je hart of nieren? Heb je last van angstige dromen?
Ben je bereid om God uit te nodigen om je hart en nieren te toetsen? Om je diepste motieven en overleggingen en angsten te helen en te zuiveren?
Ik begeleid je graag en met liefde in dit proces van ontvangen van diepe genezing door Gods Liefde.
Neem gerust contact op voor een consult.

Genezend aanraken via massage – gebedsmassage

Via een gebedsmassage komen alle elementen bij elkaar. Het gebed, de genezende aanraking en de oliezalving.
In de christelijke kerk kennen we de genezende aanraking in de vorm van handoplegging in Jezus naam. Meestal wordt dat gedaan door een leiding gevende, een voorganger, oudste, kringleider of door een speciaal opgeleid ministry team, die de handen oplegt voor een zegen of gebed voor genezing. De hand wordt meestal op het hoofd gelegd.
Daarnaast kennen we nog de ziekenzalving. Daarbij wordt een heel klein beetje olie meestal op het voorhoofd aangebracht, soms onder het maken van een kruisteken, onder het opzeggen van een gebed voor genezing.
Deze gewoontes vinden we echter nergens terug in de Bijbel in die vorm.
Jezus geeft geen enkele voorwaarde aan de gelovige om zieken de handen te mogen opleggen voor genezing dan alleen dat ze het doen in Jezus naam als volgeling van Jezus.
Marcus 16:17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: ……..op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
De vorm van handoplegging wordt helemaal vrij gelaten. Jezus raakte mensen op veel verschillende manieren aan. Er was geen enkele regel. Hij liet zich leiden door de Vader.
Bij oliezalving wordt ook geen uitleg gegeven. In de Jacobus brief wordt geadviseerd het door een oudste te laten doen. Maar we weten dat de leerlingen van Jezus het ook deden. Er staat nergens dat alleen oudsten het mogen doen.
Marcus 6:13 En zij ….. zalfden vele zieken met olie en genazen hen.
Bovendien wordt er ook geen richtlijn gegeven voor de manier waarop de zalving moet plaatsvinden en ook niet hoeveel en welke olie er gebruikt moet worden.
Oliezalving betekent letterlijk vanuit de Griekse grondtekst. Insmeren met olie.
Er is dus heel veel vrijheid om ook daarin Gods leiding te zoeken.

Als je deze vrijheid in handoplegging en vrijheid in oliezalving met elkaar combineert kun je de Bijbelse handoplegging en oliezalving heel mooi combineren in een gebedsmassage.

Via een gebedsmassage komen alle elementen bij elkaar. Het gebed, de genezende aanraking en de oliezalving.

Massagepraktijken en massage opleidingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Men heeft ontdekt hoe helend een liefdevolle zuivere met aandacht gegeven aanraking kan zijn.
Wat jammer dat juist vanuit de christelijke kringen daar zo terughoudend over wordt gedacht. Terwijl juist de Bijbel zoveel ruimte geeft voor de helende aanraking. Hoe mooi is het om daar juist het geloofsgebed aan toe te voegen.
Als er al ruimte wordt gegeven voor massage in christelijke kringen dan is dat uitsluitend voor vrouwen onder elkaar of mannen onder elkaar. De combinatie om je daarbij ook op God te richten via hardop gesproken gebeden ben ik nog niet tegen gekomen.
Hoewel de scheiding tussen mannen en vrouwen begrijpelijk is, ligt daar ook weer angst aan ten grondslag. De Bijbel geeft ook daar geen richtlijnen voor. Het is een uit angst geboren terughoudendheid. Het is cultuur gebonden. Vroeger mochten mannen en vrouwen ook niet naast elkaar in de kerk zitten. Tegenwoordig lachen wij daar om. Maar op andere vlakken zijn we net zo aan cultuur regeltjes gebonden.

Jezus legde zowel mannen als vrouwen de handen op om hen te genezen. Anders zouden de vrouwen worden buitengesloten.
Jezus liet Zijn voeten zelfs openlijk masseren door een vrouw en genoot daar intens van.
Jezus was niet bang voor aanraking en ging ook om met vrouwen alleen als man.

In mijn praktijk als gebedstherapeut ervaar ik de genezende kracht van aanraking.
Daar waar woorden tekort schieten en je met praten niet meer verder komt biedt de zegenende zalvende aanraking een mogelijkheid om al zegenend naar de diepere lagen van de emotie en het gevoel te gaan om daar Gods helende Liefde in uit te nodigen.

Onder leiding van de Heilige Geest ben ik steeds meer gaan werken met aanraking en oliezalving wat uiteindelijk is uitgegroeid tot een therapievorm waar ook ruimte is voor een gebedsmassage.
Juist die aanraking op de huid in combinatie met de veiligheid van het gebed waarin we ons op God richten, geeft ruimte om voorbij het verstand in de diepe lagen van gevoel en emotie heling te ontvangen.
Een gebedsmassage is een unieke manier om voorbij het verstand Gods helende Liefde te ontvangen in emotie, gevoel en lichaam.
De gebedsmassage is een hele mooie manier om genezing te ontvangen bij burn-out, vastzittende emoties, teveel in je hoofd zitten, psychosomatische klachten, maar ook bij een lage eigenwaarde om in een liefdevolle verbinding met jezelf te komen.
Een gebedsmassage helpt je ook om Gods Liefde dieper toe te laten in je gevoel en verrijkt en verdiept je geloofsleven en omgang met God.
In de video hieronder leg ik meer uit over de gebedsmassage en kun je een via enkele fragmenten de sfeer proeven van een gebedsmassage in praktijk.
Mieneke die dit heeft ondergaan deelt na afloop haar ervaring.

Wil je meer weten en/of een afspraak maken. Klik dan hier.
https://agapecoach.nl/coaching-vormen/helend-lichaamswerk-met-jezus/