Als God een God van Liefde is?
Waarom moeten we dan door alle ellende heen om weer terug bij God te komen?
Waarom al die moeite waarbij ook God een groot Offer moest brengen in Jezus Christus als alles al volmaakt en goed was bij God?
Waarom wilde God zo’n groot risico nemen en zoveel lijden doorstaan?
God had er ook voor kunnen kiezen de mensheid niet te scheppen. Dan was de aarde een paradijs geweest.
Door ons toedoen is de aarde een plek van grote duisternis geworden door de zondeval.
Gelukkig kun je ook nog heel veel van Gods schoonheid, liefde en kracht zien maar deze wordt wel overschaduwd door de gevolgen van de zondeval.

Er zijn veel mensen die zo gebukt gaan onder het leven dat ze liever niet geboren hadden willen zijn. Dat is geen vreemd verlangen. Ook de rechtvaardige Job uit de Bijbel vervloekte zijn geboortedag toen al het lijden over hem kwam.

Job 3:1 Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag.

Maar het mooie van Job is dat hij niet bleef hangen in zijn negativiteit maar het uitworstelde met God.

Hoe kan een God van liefde, licht en wijsheid zoveel ellende en lijden toestaan op aarde?
Waarom is God aan de schepping begonnen als Hij wist dat er zoveel lijden zou komen?
Uiteindelijk is God verantwoordelijk voor de schepping waar Hij mee is begonnen.
Ondanks dat de mens een vrije wil heeft is het naar mijn idee gerechtvaardigd om God verantwoordelijk te houden voor het lijden op aarde.
De mens is dan wel mede verantwoordelijk maar God wist dat het zou gaan gebeuren en heeft er toch voor gekozen de mens een vrije wil te geven. De mensheid is Gods plan. Hij heeft ervoor gekozen, ondanks dat Hij wist dat er zoveel pijn, verdriet en lijden zou komen, er toch mee te beginnen.

Omdat ik voor honderd procent vertrouw dat God goed is en enkel liefde en licht zoek ik niet vanuit boosheid en opstandigheid naar het antwoord op het lijden maar zoek ik naar inzicht.
Blijkbaar ziet God het lijden anders dan wij het zien.
Blijkbaar heeft het lijden betekenis in Gods plan.
Blijkbaar zit er achter het meest afschuwelijk lijden een diepere betekenis en past het in Gods plan.
Paulus ligt een tipje op van de sluier van de betekenis van het lijden. Hij wist dat het lijden, hoe erg ook, niet opweegt tegen wat komen gaat.
Romeinen 8:18  Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

In het boek Job wordt ook een sluier opgelicht van de betekenis van het lijden. Voor het boek Job staat er in de wet dat God zegent als mensen wandelen in Zijn wegen en dat God straft als mensen de wet overtreden. De wet is er gekomen om de zonde zichtbaar te maken en te duiden.
Maar nu zien we een rechtvaardig man die alles goed doet en God vreest en toch door een enorm lijden moet gaan. Dit lijkt tegenstrijdig aan het tevoren in de Bijbel geschetste beeld van God.
God geeft toestemming aan de duivel om Job te pijnigen en hem alles af te nemen waar hij vreugde in vond.

Job 1: 6 Op een dag kwamen de engelen bij de Heer en gingen vóór Hem staan. De duivel was ook gekomen. 7  De Heer zei tegen de duivel: “Waar ben je geweest?” De duivel antwoordde: “Ik heb rondgezworven over de aarde. Ik ben overal geweest.” 8  En de Heer vroeg hem: “Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? Niemand op aarde is zo eerlijk en heeft zoveel ontzag voor Mij als hij.”9  De duivel antwoordde: “Het is ook niet vreemd dat hij ontzag voor U heeft. U beschermt hem immers, en ook alles wat hij heeft. 10  U zegent al zijn werk. Daardoor zijn zijn kudden vee heel groot geworden. 11  Maar stel dat U hem niet langer zou beschermen en hem alles zou afnemen. Dan zal hij niets meer met U te maken willen hebben. Dat weet ik zeker.” 12  Toen zei de Heer tegen de duivel: “Goed. Met alles wat Job heeft, mag je doen wat je wil. Maar Job zelf mag je niets aandoen.” Toen ging de duivel bij de Heer weg. (basis bijbel)

De duivel nam alles van Job af en Job ging door een diep verdriet en intens lichamelijk, emotioneel en geestelijk lijden.
Aan het einde van het boek Job openbaart God zich aan Job en leert Job beter kennen dan ooit tevoren.

Job 42:5  Ik kende U alleen van horen zeggen. Maar nu heb ik U zelf gezien.

De duivel is de aanklager van de mens bij God maar maakt ook onderdeel uit van Gods plan.
De mens heeft een hoge roeping van God gekregen. Hoger dan de engelen. De duivel is een gevallen engel maar nog steeds in dienst van God.

Hebreeën 1:14  Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven?

Het feit dat de duivel een gevallen engel is betekent nog niet dat hij kan doen wat hij wil. In tegendeel. De duivel is onderworpen aan God en Zijn dienstknechten.

De duivel heeft op aarde een taak om te toetsen. Hij mag hierin blijkbaar heel ver gaan van God. Toch heeft God een grens ingesteld. Alleen die grens is veel verder dan wij zouden toestaan.
Bij Job liet God toe dat hij alles verloor. Zijn bezittingen, zijn kinderen en zijn gezondheid. Hij verloor niet zijn vrouw maar deze kwam tegenover hem te staan. Dat is nog erger. Zijn vrouw vertelde hem God te vervloeken. De vrienden van Job keerden zich tegen hem en hij ervoer God niet meer.
Hij ging door de donkerste nacht van zijn ziel en ontmoette daar het Licht van God.

Het lijkt er op dat de heerlijkheid van God pas tot volle openbaring kan komen door lijden heen.
Als er een andere weg zou bestaan zou God daar voor hebben gekozen.
Vlak voordat Jezus door het intens lijden moest gaan van Zijn martelingen en sterven aan het kruis bad Hij God of deze beker van het lijden aan Hem voorbij kon gaan.
Het was niet mogelijk. Hij moest er doorheen.

Mattheüs 26:39  En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.

Dit is het enige gebed van Jezus wat Zijn Vader niet kon verhoren. Jezus moest door het lijden heen.

Later na Zijn opstandig legde Hij zijn leerlingen uit dat Hij wel door dit lijden heen moest gaan om tot Zijn heerlijkheid in te gaan.

Lukas 24: 25  En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben!26  Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?

Toen Jezus bij God was voordat Hij naar de aarde kwam was Hij al in Gods heerlijkheid. Met deze heerlijkheid wordt dus iets anders bedoeld. Er bestaat dus een heerlijkheid die alleen kan bestaan door lijden heen.

Jezus was al volmaakt toen Hij op aarde was. Toch staat er dat God Hem door lijden heen zou volmaken.

Hebreeën 2:10  Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken.

Dus het lijden brengt ook Jezus naar een diepere andere vorm van volmaaktheid.

Dat geldt ook voor ons allemaal.
En daar zit dan ook de sleutel tot de betekenis van al het lijden op aarde.

1 Petrus 5:10  Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

Hiermee is natuurlijk niet eenvoudig al het lijden te verklaren van genocide, verkrachting, martelingen, intens lijden door ziektes, misbruik, depressie, angtsen enz. Er is zoveel intens lijden waarin wij niet kunnen zien hoe dat ooit meewerkt ten goede.

Maar dat is onze menselijke blik.
Voor mensen die van Jezus hielden was het aanzien van Zijn lijden en kruisiging afschuwelijk en onbegrijpelijk. Hoe kon Zijn lijden en sterven aan het kruis passen in Gods plan?
Alles leek erop dat alles mislukt was. Het was over en uit. Jezus was dood.

Als we alleen kijken naar de aardse dimensie kunnen we geen enkel betekenis geven aan het vele lijden wat we om ons heen zien en lijkt alles zinloos. Dan kunnen we een beeld van God krijgen die alles behalve liefdevol is.

Maar naast al het lijden is er ook zoveel moois en goeds zichtbaar van God dat er wel een andere hogere werkelijkheid moet zijn die ook betekenis geeft aan het meest afschuwelijk lijden.

Als we bovenstaand verhaal over het lijden bekijken en de betekenis van het lijden gaan begrijpen gaan we met andere ogen kijken naar hen die door een diep lijden heen gaan.
In onze ogen zijn de succesvolle mensen in het koninkrijk van God met een mooie bediening degene die geestelijk sterk en volwassen zijn.  In Gods ogen zijn wellicht de mensen die door diep lijden gaan wel het dichtst bij God en geestelijk volwassen. Het is immers net in welke fase je Job ontmoet in zijn leven. Voor het lijden was hij een zeer rechtvaardig en godvrezend man. Midden in zijn lijden zou hij in onze ogen een mislukt falend christen zijn in diepe depressie die zich een klagend slachtofferrol aan meet. Aan het eind van zijn leven zien we een nederig man die waarachtig God heeft leren kennen door lijden heen.

Laten we stil worden en niet snel ons oordeel vellen over het lijden wat ons of anderen overkomt.
Het kon wel eens op miraculeuze wijze onderdeel uitmaken van Gods plan wat we nu nog niet kunnen zien.

1 Corinthiërs 13:12  Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.