Een bekend spreekwoord zegt: al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel.
Het is een universele wetmatigheid dat de waarheid vroeg of laat altijd aan het licht zal komen. Je kunt immers geen stevig bouwwerk bouwen op een leugen. Hoe verder je bouwt hoe meer je in de problemen komt totdat uiteindelijk de leugen uitkomt.
Deze wetmatigheid geldt in het groot en in het klein.
In het groot moet je dan denken aan politieke leugens. Leugens in het bedrijfsleven, de farmaceutische industrie, de voedingsindustrie, de wapenindustrie enz.
In het klein betekent het de leugens in je eigen leven.
Het is niet mogelijk een krachtig en blijvend gezegend werk te bouwen op leugens.
Een leugen is niet altijd bewust. Een leugen is een onwaarheid waar in geloofd wordt. Dat kan een bewuste leugen zijn of een onbewuste leugen.
Je kunt echter nooit om de waarheid heen. Het is zoals het is en de waarheid zal zich aandienen zoals ze is. De waarheid kan zich nu eenmaal niet vermommen. Je hoeft de waarheid ook niet te bewijzen om waarheid te zijn. De waarheid is nu eenmaal de waarheid. Of je dat nu gelooft of niet. De waarheid bewijst zichzelf.
Kijk naar de wetenschap. De wetenschap doet onderzoek naar de wetmatigheden in de schepping. Een goede wetenschapper probeert niet zijn gelijk te krijgen maar zoekt naar de waarheid tijdens onderzoeken. Ook als die waarheid anders blijkt te zijn dan men aanvankelijk dacht.
Soms loopt men in de wetenschap tegen feiten aan die haaks staan tegenover wat men meende dat waarheid was. Dan moet men de mening en inzicht bijstellen. Want de natuur liegt niet. De schepping is zoals het is. Wij kunnen wel fouten maken in onderzoeken en conclusies. De schepping is wat het is.
Maar een goed begrip van de waarheid zorgt voor veiligheid en vertrouwen. Als je de waarheid eenmaal begrijpt kun je er mee bouwen en er op vertrouwen. Want de waarheid blijft altijd waarheid.
Als je eenmaal de wetmatigheden van de zwaartekracht begrijpt kun je nauwkeurige berekeningen maken en bijvoorbeeld met een raket naar de maan vliegen.
Maar zo heb je ook geestelijke wetmatigheden waar je feilloos op kunt vertrouwen omdat ze gewoon altijd werken. Het is onmogelijk dat deze wetmatigheden afwijken. God blijft altijd dezelfde. Hij is niet wispelturig. God verdraait Zijn waarheid nooit en past deze ook niet aan. Het is zoals het is. God is God. Zijn wetmatigheden zijn ja en amen.
Ga je tegen Zijn wetmatigheden in dan krijg je met de gevolgen te maken. Dat is niet de straf van God maar het gevolg van het afwijken van het pad waarop wij bedoeld zijn te wandelen. Of je dat nu leuk vind of niet. Of je het er mee eens bent of niet maakt niet uit. God buigt Zijn Waarheid niet voor jouw persoonlijke voorkeur.
Als we van dat pad afgaan wat God voor ons bedoeld heeft en waarvoor God zegeningen en vreugde heeft ontworpen, dan zullen we veel zegen en geluk gaan missen die God voor ons bedoeld heeft.
Er is vergeving en genade en herstel maar het feit blijft dat je zegeningen en vreugde mist als je een andere weg bewandeld dan God voor je heeft bedoeld.
We leven in een wereld waarin veel onwaarheid is. Er wordt ons een waarheid voorgehouden die geen waarheid is en waar wij als mensheid in zijn gaan geloven. Het gevolg daarvan is dat we een samenleving zijn gaan bouwen op leugenachtige grondbeginsels. Ten dele onbewust maar voor een groot deel bewust gecreëerd door machthebbers. Machthebbers zijn gebaat bij misleiding en niet kritisch zijn en niet zelfstandig nadenken van het volk. Als mensen wakker worden en gaan nadenken gaan machthebbers over tot geweld, angst en manipulatie om toch de controle te houden. Maar als dat proces eenmaal aan de gang is van het wakker worden van het volk komt er altijd een moment van kentering en bevrijding. Want de waarheid maakt vrij en kan niet gemanipuleerd worden. Dat leert de geschiedenis keer op keer.
Jezus heeft het erover dat de satan een leugenaar van den beginne is. De satan kan alleen macht krijgen en uitoefenen door leugen en misleiding. Zodra zijn leugens zichtbaar worden is zijn macht verbroken.
Daarom dat Jezus het ook heeft over de waarheid die vrij maakt.
Jezus noemt Zichzelf de Waarheid.
Om aan te geven hoever wij mensen in leugens gevangen zitten noem ik even een paar voorbeelden.

• Wij denken dat onze waarde afhangt van onze positie, diploma’s, bezittingen en waardering van mensen.
• Wij houden onszelf voor de gek door onszelf beter voor te doen dan we zijn in sociale contacten en in het bijzonder op social media om enige waardering te oogsten.
• Wij denken dat onze waarde afhangt van hoeveelheid connecties of likes op social media.
• Wij denken dat de overheid er voor ons is om onze problemen op te lossen
• Wij denken dat de gezondheidszorg er is om ons gezond te maken
• Wij denken dat ons schoolsysteem er is om onze kinderen in hun kracht te zetten
• Wij denken dat anderen ons gelukkig moeten maken.
• Wij denken dat we minderwaardig zijn, te oud zijn, te jong zijn, te ziek zijn, niet goed genoeg, niet genoeg geld hebben, niet de juiste diploma’s, nog niet klaar zijn, om groots te zijn en een krachtige bijdrage te kunnen leveren aan een liefdevolle wereld.
• Wij denken dat de kranten de waarheid spreken
• Wij denken dat de wetenschapper, de dokter, de leraar, de dominee, de minister, de paus, enz de waarheid spreekt en durven niet zelf na te denken en te onderzoeken
• Wij denken dat wat de meeste mensen denken wel waar zal zijn

In de geschiedenis is het keer op keer gebleken dat het vaak de enkeling is die durf kritisch te onderzoeken, die vragen durft te stellen aan algemeen aangenomen waarheden, die onwaarheden aan het licht brengt en hele bevolkingsgroepen tot vrijheid brengt met de waarheid.
Dat geldt in de wetenschap maar ook op politiek of sociaal of religieus vlak.
Het zijn de hervormers die de wereld beter maken.
De enkeling die zijn nek durft uit te steken voor de waarheid.
Als de massa zich in een leugen bevind ontstaat er altijd eerst een grote weerstand tegen de waarheid. Degene die de waarheid brengt wordt uitgelachen, verketterd, verbannen en soms zelf gedood. Het is namelijk heel moeilijk om toe te geven en er achter te komen dat je misleid bent. De waarheid zal dan ook continu bij herhaling gebracht moeten worden op steeds nieuwe manieren om door te dringen.
Maar de waarheid zal altijd zegevieren. Soms door zware offers heen.
Er zijn eerste een paar enkelingen die door de waarheid overtuigd worden. Als er eenmaal een kritiek moment bereikt wordt zal de massa ineens massaal de waarheid omarmen en vrij komen.

Jezus heeft de hoogste prijs betaald voor de Waarheid. Hij heeft Zijn leven gegeven om ons te bevrijden uit de macht van de leugen.
Weet dat God altijd achter de waarheid staat. Als mensen opstaan voor de waarheid zullen ze door God gesteund worden. Zelfs als ze zelf niet in God geloven.
Soms zijn er ingewikkelde situaties en zoveel tegenstrijdige berichten dat je niet meer weet wat waarheid is.
In dat geval kun je je wenden dat de Geest der Waarheid, de Heilige Geest, ofwel de Geest van God. We hoeven niet alles te begrijpen en de waarheid in pacht te hebben om toch in de Waarheid van God te wandelen.
We kunnen namelijk onze waarheid los laten en vertrouwen op Gods Waarheid zonder te weten hoe deze precies eruit ziet.
Jezus leert ons het Onze Vader bidden:
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede!
Als we niet weten wat het beste is, wat de waarheid is, kunnen we God aanroepen Zijn Waarheid te laten zegevieren. Dat is beter dan God voorschrijven onze waarheid uit te voeren die vaak vermengt is met misleiding en onwetendheid.
Zo vaak proberen we God te overtuigen van onze waarheid. Dat is niet alleen onverstandig. Het is ronduit belachelijk en leidt enkel tot frustratie en teleurstelling en soms zelfs tot boosheid op God omdat Hij niet doet wat wij willen.
Maar God kan niet wijken van Zijn Waarheid. Ook niet als duizenden christenen iets willen en tot God roepen en smeken en proclameren.
Het gaat niet zoals wij mensen willen maar het gaat zoals de Waarheid voorschrijft dat het zal gaan.
We kunnen maar beter ons onderwerpen aan de Waarheid van God dan proberen de waarheid naar onze hand te zetten voor ons eigenbelang.
Jezus is de Waarheid en heeft de Geest van de Waarheid, de Heilige Geest uitzonden om ons in Waarheid te leiden.
Alleen de Waarheid maakt werkelijk vrij.

En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’  Joh 8:31-32