Net als in onze tijd mocht in de tijd van Jezus de waarheid niet gehoord worden en werd bestreden door de machthebbers met dezelfde technieken die ook nu worden gebruikt van omkoping, verraad, leugens, beïnvloeding van het volk, uitwissen van bewijzen en desnoods wegwerken en vermoorden van mensen die echt lastig worden.
Maar de Waarheid zal altijd zegevieren!

Jezus was een echte vrijheidsstrijder in de volste zin van het woord.
Wij hebben vaak een beeld van Jezus die heel liefdevol is. Maar Jezus had ook een andere kant. In Zijn woorden was Hij niet altijd liefdevol. Hij sprak de waarheid en die was soms ook hard. Jezus was gekomen om Waarheid te brengen.
De Waarheid die vrij maakt. Maar Waarheid brengt ook leugen aan het licht.

Mat 7: 15 [Jezus zei tegen zijn leerlingen:] “Pas op voor leugen-profeten. Zij beweren dat ze namens God spreken terwijl dat helemaal niet zo is. Je kan hen vergelijken met wolven die zich vermomd hebben als schapen. Ze zien er onschuldig uit, maar van binnen zijn ze verslindende wolven.

Jezus was geliefd bij het gewone volk maar Hij werd gehaat door de leiders van het volk omdat ze hun invloed en macht zagen afbrokkelen. Bovendien legde Jezus hun huichelarij bloot en ondermijnde hun gezag op die manier. Jezus doorzag de schriftgeleerden en farizeeërs en wist de verborgen motieven achter hun woorden en uiterlijk vertoon.

Mattheüs 23:27  Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie zijn net wit geverfde graven. Van buiten zien die er prachtig uit, maar van binnen zitten ze vol dode botten en viezigheid.
Matth 12: 34  Jullie zijn achterbaks en slecht! Hoe zouden jullie dan iets goeds kunnen zeggen? Want jullie zijn slecht. Iemands woorden verraden wat er in zijn hart is.
Mattheüs 23:23  Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie geven keurig een tiende deel van de pepermuntblaadjes, de dille en de komijnezaadjes aan God. Maar jullie doen niet wat het belangrijkste is van de wet van Mozes: dat jullie rechtvaardig, goed en trouw moeten zijn. Jullie moeten niet alleen het één doen, maar ook het andere.
Mattheüs 23:25  Pas maar op, wetgeleerden en Farizeeërs! Het zal slecht met jullie aflopen! Jullie zijn zó schijnheilig! Jullie maken bekers en borden aan de buitenkant netjes schoon. Maar aan de binnenkant zitten ze vol diefstal en egoïsme!

Jezus paste niet in het corrupte onrechtvaardige systeem en legde het fundament daarvan bloot.
Het is interessant dat Jezus ook een mening heeft over het heffen van belasting.  Hij onderwees Zijn leerlingen in de wet van de vrijheid waarin belasting heffing niet thuis hoort. Hij voelde zich niet verplicht om belasting te betalen maar deed het om geen aanstoot te geven.

Matth 17: 25  Toen Petrus thuiskwam, vroeg Jezus nog voordat Petrus iets had kunnen zeggen: “Wat denk je, Simon? Van wie vragen de aardse koningen belasting? Van hun zonen of van de andere mensen?” Petrus antwoordde: “Van de andere mensen.”  26  Toen zei Jezus: “Dan hoeven de zonen dus geen belasting te betalen. 27  Maar we zullen die mannen niet kwaad maken. Ga naar het meer en gooi een vishaak in het water. De eerste vis die je vangt, moet je pakken. Als je zijn bek opendoet, zul je daarin een zilverstuk vinden. Pak het zilverstuk en betaal daarmee de belasting voor jou en voor Mij.”

Jezus had door dat het geldsysteem in zichzelf corrupt en onrechtvaardig was. Het is onmogelijk om je op geld te focussen en God te dienen.

Mattheüs 6:24  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.
Lukas 16:9  En Ik zeg u: Maakt u vrienden met behulp van de onrechtvaardige Mammon, opdat, wanneer deze u ontvalt, men u opneme in de eeuwige tenten.

Paulus zegt het ook heel krachtig.
1 Timotheüs 6:10  Want het verlangen naar geld is de bron van al het kwaad.

Het grote geld was ook tweeduizend jaar geleden al de bron van alle kwaad.

Het escaleerde toen Jezus echt kwaad werd en de tafels van de geldwisselaars omver gooide en hen verdreef hen met een zweep van touw. Er bestaat een heilige boosheid. Het geeft ons kracht om op te staan en te zeggen. Genoeg is genoeg!

Matth 21: 12 Jezus ging naar de tempel. Hij ging het tempelplein op en joeg iedereen weg die daar [dieren] aan het kopen of verkopen was. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars om en de stoelen van de mannen die duiven verkochten. 13  Hij zei tegen hen: “Er staat in de Boeken: ‘Mijn huis zal een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ ” 14  In de tempel kwamen blinde en verlamde mensen naar Hem toe en Hij maakte hen gezond.
Johannes 2:15  Hij maakte van touw een zweep. Daarmee joeg Hij hen met al hun schapen en koeien de tempel uit. Het geld van de geldwisselaars gooide Hij op de grond en hun tafels keerde Hij om.

Op dat moment konden de leiders niet ingrijpen omdat er teveel volk was die achter Jezus stond. Maar je zult begrijpen dat er een manier werd gezocht om Jezus uit de weg te ruimen.
Voor de regerende leiders met verborgen agenda’s en onzuivere bedoelingen zijn vrijheidsstrijders en hen die waarheid aan het licht brengen een gevaar.
De leiders probeerden de macht en invloed van Jezus te beperken door bewijsstukken uit te wissen. Toen Jezus een groot wonder had gedaan door Lazarus uit de dood op te wekken overwogen de leiders van het volk zelfs om ook Lazarus te doden. Bewijsstukken moesten uitgewist worden. We komen dat later ook weer tegen bij de opstanding van Jezus. Daar werden de soldaten die de wacht hielden omgekocht om een leugen te verspreiden zodat vooral de waarheid over de opstanding niet aan het licht zou komen.

Joh 12:9  Heel veel Joden kwamen te weten waar Jezus was en gingen naar Hem toe. Maar niet alleen om Jezus te horen. Ze wilden ook graag Lazarus zien die door Jezus weer levend was gemaakt. 10  De leiders van de priesters waren daarom van plan om ook Lazarus te doden. 11  Want veel Joden die Lazarus zagen, geloofden in Jezus.
Matth 28: 11  Intussen waren een paar van de soldaten die het graf hadden moeten bewaken, in de stad gekomen. Ze vertelden de leiders van de priesters wat er was gebeurd. 12  Die riepen de leiders van het volk en overlegden met hen wat er nu moest gebeuren. Ze besloten de soldaten veel geld te geven. 13  En ze zeiden tegen hen: “Zeg maar dat zijn leerlingen Hem ‘s nachts hebben gestolen terwijl jullie sliepen. 14  En als Pilatus erachter komt, zullen wij het wel in orde maken. Wij zullen er wel voor zorgen dat jullie geen problemen krijgen.” 15  De soldaten namen het geld aan en deden wat hun was gezegd. En nog steeds denken de Joden dat dit is wat er gebeurd is.

Geld speelde een belangrijke rol in de onterechte veroordeling van Jezus. Judas werd door geld omgekocht om Jezus te verraden. Judas was de penningmeester en als zodanig stal hij uit de kas. Het geld had hem te pakken waardoor hij gevoelig was voor omkoping.

Mark 14: 10  Judas Iskariot, één van de twaalf leerlingen, ging naar de leiders van de priesters. Hij had besloten hen te helpen om Jezus gevangen te nemen. 11  Ze waren erg blij toen ze dat hoorden. Ze beloofden hem ervoor te betalen. En Judas probeerde een goed moment te vinden om Hem aan hen uit te leveren.
Johannes 12:6  Hij zei dat niet omdat hij zo graag de arme mensen wilde helpen, maar omdat hij een dief was. Hij bewaarde het geld dat ze van de mensen kregen, maar nam daarvan voor zichzelf.

Maar niet alleen Judas werd door geld omgekocht de leiders gebruikten ook andere manieren om de rechtszaak te beïnvloeden door de menigte op zetten Barabbas los te laten.

Mark 15: 11  Maar de leiders van de priesters stookten de grote groep mensen op om van Pilatus te eisen dat hij Barabbas zou vrijlaten.
Mattheüs 27:20  Maar de leiders van de priesters en de leiders van het volk stookten de mensen op. Ze moesten Pilatus vragen om Barabbas vrij te laten en Jezus te laten doden.

De leiders van het volk schuwden geen middel en waren ook bereid leugens in te zetten om Jezus maar weg te werken.

Matth 26: 59  De leiders van de priesters en de leiders van het volk zochten iets om Jezus ter dood te kunnen veroordelen. Daarom kwamen ze met gelogen beschuldigingen.

Maar Jezus had dit al voorzien. Hij wist dat de leiders van het volk in dienst van de duivel stonden.

Joh 8: 44  Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Jezus weigerde te buigen voor de leugen. Hij sprak Waarheid en liet door woord en daad zien dat Hij liefdevol en rechtvaardig was zonder te buigen voor het onrechtvaardig systeem.  Hij durfde de confrontatie aan en durfde de leugens en huichelarij aan het licht te brengen.
Jezus bracht in die zin scheiding tussen licht en duisternis. Hij bracht niet alleen vrede maar ook tweedracht bij hen die zich verzette tegen de waarheid.

Mattheüs 10:34  Jullie moeten niet denken dat Ik ben gekomen om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar strijd.

De strijd van Jezus was niet tegen vlees en bloed maar tegen de machten van duisternis. Jezus trok ook niet ten strijde in het vlees. Hij liet Zich gevangen nemen, martelen en vrijwillige nagelen aan het kruis. Ook aan het kruis bleef Hij in de liefde en vergaf Zijn vijanden.
Maar het is juist Zijn sterven voor de Waarheid in Liefde die de overwinning heeft gebracht voor de mensheid.

Maar de Waarheid waar Jezus voor streed is geen dogma of theologie. Het was de Waarheid van het wezen van God.
Het Licht, de Liefde, gerechtigheid en vrede voor alle mensen.
Het sterven van Jezus om de Waarheid uit Liefde heeft Hem gebracht tot de opstanding in het Nieuwe Eeuwige Leven. En dat niet voor Zichzelf maar juist voor de mensheid om haar tot volheid te brengen en haar te bevrijden uit de macht van de leugen.

Het is nu aan ons om op te staan in Zijn Waarheid en ons met Hem te verbinden en Zijn Waarheid op aarde te manifesteren.

2 Corinthiërs 2:14  Maar prijs God dat Hij ons in Christus altijd de overwinning geeft. Door ons verspreidt Hij overal de kennis van God.
Mattheüs 6:10  Laat uw Koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil.

 

Blijf op de hoogte en schrijf je in voor mijn nieuwsbrief via onderstaande link en ontvang mijn gratis e-boek. Helende reis met Jezus.
https://www.leveningod.nl/e-books/een-helende-reis-met-jezus-profetische-boodschap.html

Volg me op youtube
https://www.youtube.com/user/AgapeCoach/videos

Volg me op telegram
https://t.me/leveningod